30 มิ.ย. 2560 ยื่นคำร้องขอจบการศึกษา

7.30 น. อาบน้ำเเต่งตัว

7.00 น. รับประทานอาหารเช้า

7.30 น. ออกเดินทางไปมหาวิทยาลัย

8.20 น. ถึงมหาวิทยาลัย

9.00 น. ดำเนินการยื่นคำร้องขอจบการศึกษา

10.00 น. เสร็จการยื่นคำร้องขอจบการศึกษา

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.45 น.เดินทางกลับบ้านบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลงพื้นที่ดูงานศึกษาการศึกษานอกระบบตำบลบ้านฆ้องความเห็น (0)