รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ชื่อเรื่อง            รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ผู้รายงาน         นางดลณภา มิ่งใย

สถานศึกษา     โรงเรียนโรงเรียนสาธิต (ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร)

ปีการศึกษา      2559

บทคัดย่อ

              รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2559โรงเรียนสาธิต (ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร) จำนวน 31 คน กลุ่มตัวอย่างได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ 1) แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ  3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  สถิติที่ใช้ ได้แก่   1) E1/E2    2) การทดสอบค่าที (t-test) และ    3) ค่าเฉลี่ย (x̄)และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

              ผลการวิจัย พบว่า

              1. ผลการหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่ามีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 84.16/81.50 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80

              2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พบแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

              3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄= 4.58, S.D. = 0.54)


ประวัติย่อผู้รายงาน


                                  ชื่อ/สกุล                               นางดลณภา มิ่งใย

                                  วัน เดือน ปี เกิด                    17 สิงหาคม 2520

                                  ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน       ครู วิทยฐานะชำนาญการ

                                  สถานที่อยู่ปัจจุบัน                  54 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัด กำแพงเพชร 62000

                                  เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้        095-3106541

                                  e-mail address                     [email protected]

                                 สถานที่ทำงานปัจจุบัน             โรงเรียนสาธิต (ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การ

                                                                               ศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

                                                                               กำแพงเพชร) อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

                                  ประวัติการศึกษา         

                                  พ.ศ. 2536                              ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 

                                                                               วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

                                  ผลงานดีเด่น

                                  พ.ศ. 2555                              รางวัลหนึ่งแสนครูดี คุรุสภา     

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2ความเห็น (0)