จัดประชาคมหมู่บ้านเพื่อหา จุดเเข็ง จุดอ่อน โอกาส เเละอุปสรรคของชุมชนบ้านบ่อมะกรูด 10 มิ.ย. 2560

9.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ศูนย์ฝึก

10.00 น. จัดเตรียมอุปกรณ์เเละตบเเต่งงานในการจัดประชาคมหมู่บ้าน

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.20 น. ปรึกษาหารือเเละซักซ้อมในการจัดประชาคมว่าใครจะทำหน้าที่อะไรกันบ้าง

16.00 น. จัดโต๊ะ-เก้าอี้ เเละเตรียมอาหารว่างให้สำหรับผู้ที่มาร่วมประชาคมหมู่บ้าน

18.30 น. ชาวบ้านเริ่มเดินทางมาร่วมประชาคมหมู่บ้าน

19.20 น. เริ่มการประชาคมหมู่บ้านบ่อมะกรูด เเละเเลกเปลี่ยนความคิดในการหา จุดเเข็ง จุดอ่อน อุปสรรค เเละโอกาส

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลงพื้นที่ดูงานศึกษาการศึกษานอกระบบตำบลบ้านฆ้องความเห็น (0)