นุชรัตน์
ดร. นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย

พวกเรากำลังจะสร้าง - โรงเรียนผู้นำการใช้ไอซีที DLIT/DLTV


การประชุมในวันนี้ สำหรับดิฉัน สุดยอดค่ะ เป้าหมายร่วม Vision ร่วม กับ ผอ.โรงเรียน ตรงกันแล้วค่ะ

บันทึก วันที่ 8 มิถุนายน 2560 การ PLC โรงเรียนผู้นำการใช้ไอซีที - DLIT / DLTV (ดาวน์โหลดไฟล์บันทึก)

กลุ่มเป้าหมาย
ศึกษานิเทศก์ นุชรัตน์ , นุชนารถ สพป.กส.1 (เจ้าของเรื่อง)

DLIT Distance Learning Information Technology
: บ้านแกห้วแฮดส้มโฮง หนองพอกวิทยายน หนองกุงใหญ่ ปลาเค้าวิทยาคาร โนนเมืองวิทยาคาร

DLTV Distance Learning Television
: ด่านแต้ราษฏร์สงเคราะห์ บ้านท่างาม กลางหมื่นสงเคราะห์


ปัญหา และที่มาของโรงเรียน
เขตประถมเรา ทำไม จะหาโรงเรียนที่มีการใช้ DLIT / DLTV หรือ ไอซีที เพื่อการเรียนรู้ เหมือน งมเข็มในมหาสมุทร ไม่มีเลยทั้งที่ หน่วยงาน (กระทรวงศึกษาธิการ) ก็สนับสนุนงบประมาณ จัดโครงสร้างพื้นฐาน ให้ในระดับหนึ่ง และมีการอบรมพัฒนาต่อเนื่องมายาวนาน

จะทำอย่างไร
คัดเลือกโรงเรียนที่จะทำอย่างจริงจัง (จากสมัครมา 30 โรงเรียน) เหลือ 8 โรงเรียน และ จัดวง PLC ร่วมกันสร้างภาพฝัน (ค่านิยมร่วม) สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น ระะหว่างเขตพื้นที่การศึกษา และ โรงเรียน


การประชุมมีกิจกรรม สำคัญ ดังนี้สรุปภาพที่เราต้องการให้เกิดขึ้น


เมื่อพวกเราได้ข้อสรุป ต่อจากนั้นก็คือภาพการขับเคลื่อน พวกเราช่วยกำหนด Timeline คร่าว ๆ ดังนี้บรรยากาศในวง PLC

วันนี้ ดิฉันเป็นผู้นำ ในการพูดคุย และ มี ศน.นุชนารถ คอยช่วยเหลือ เริ่มจากให้แต่ละท่าน (ผอ.ร.ร.) พูดถึงสภาพ ปัญหาและ การใช้งานในโรงเรียน ซึ่งจากการเล่า สรุปได้ว่า ผู้บริหารมีความพยายาม ที่จะเอื้ออำนวยให้เกิดการทำงานการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ไอซีที โดย support เรื่อง อุปกรณ์และเครื่องมือ แต่ปัญหาก็คือ มีการใช้เพียงครูบางคน บางชั้น ไม่สามารถขยับขับเคลื่อนได้ทั้งโรงเรียนได้

เพราะอะไร ..วงของเรา สรุปว่า .ความรู้ ของครู และ ผู้บริหาร (องค์ความรู้ที่จำเป็น) ยังไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้ เมื่อครูไม่เข้าใจ ย่อมจะไม่สามารถออกแบบกิจกรรมได้ และ . ถ้า ผอ.ร.ร.ไม่เข้าใจ ก็ไปช่วยเหลือครูไม่ได้ , ขาดการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ , ครูยังไม่มีความตระหนัก และไม่เห็นความจำเป็น

จะทำอย่างไรต่อ.. หลังจากพวกเราวาดภาพร่วมกัน .
- ต้องการเขต หรือ ศึกษานิเทศก์ ไปช่วยเหลือ สร้างความตระหนักที่ โรงเรียน (การนิเทศกำกับ สร้างค่านิยมกับบุคลากรใน โรงเรียน)
- ต้องการเรียนรู้จาก รร.ที่เขาทำได้ดี ได้แก่ ศึกษาดูงาน
- การเรียนรู้ ศึกษาเรียนรู้จากผู้รู้ในโรงเรียน และ ศึกษาความรู้ด้วยตนเอง
- ผู้บริหาร ขับเคลื่อนในสถานศึกษาตนเอง (ขั้นตอนนี้ ต้องระเบิดจากข้างใน งานที่ท้าทายของ ผอ.ร.ร. บทพิสูจน์ว่าเป็น ผอ.มืออาชีพหรือไม่)

การประชุมในวันนี้ สำหรับดิฉัน สุดยอดค่ะ เป้าหมายร่วม Vision ร่วม กับ ผอ.โรงเรียน ตรงกันแล้วค่ะ
( ถึงจะเป็น ศน.ศธจ.ก็ จะขับเคลื่อน งานลักษณะนี้ ร่วมกับเขตพื้นที่ต่อค่ะ)


------- บันทึก การเล่าเรื่อง --

๑.โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา DLIT

นักเรียน ๓๒๙ -มีห้อง DLIT ๗ ห้อง

-คุณครูที่มีความประสงค์ที่จะใช้ DLIT เข้าไปใช้ห้อง

-ป.๓(ประจำชั้น) ป.๖ (สังคมศึกษา) มัธยมต้น (วิทยาศาสตร์) ปฐมวัย (๒ชุด)ห้อง COM

-จัดหาระบบอินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุมการใช้งานในโรงเรียน (ปัญหาคือการติดตั้ง ซ่อมบำรุงช้า)

-มีคุณครูแกนนำ DLIT ในโรงเรียน(คุณครูทิพวรรณ) และในกลุ่มเครือข่าย (คุณครูเข็มชาติ)

-จัดขยายผล DLIT ในวันที่ ๑๓ มิ.ย.

-จัดตารางการใช้ห้อง DLIT ครูยังใช้งานไม่ครบทุกคน

ผลที่เกิดจากการใช้ DLIT

-ครูวิทยาศาสตร์ที่ไม่ตรงเอก นำไปใช้ได้ผล ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น

-นักเรียนใช้งานจริง มีการค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเอง

๒.โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ DLIT

-มีนักเรียน ๓๕๓ คน

-เป็นโรงเรียนประชารัฐ ได้รับการสนับสนุนด้าน ICT ๒๒ ห้อง

-มี ชุด DLIT จาก สพฐ ๖ ชุด (ติดตั้งที่ห้องปฏิบัติการอื่นๆ)

-ใช้อินเตอร์เน็ตจาก ๓BB กระจายสัญญาณครบทุกชั้นเรียนระบบ LAN

-ใช้ทรูปลูกปัญญาเป็นหลัก DLIT เสริม

-มีการชี้แจงการใช้สื่อ ทรูปลูกปัญญา DLIT ให้กับครูทุกท่าน

-ครูใช้ค้นหาบทเรียนที่นำมาจัดการเรียนการสอน

-ครูร้อยละ๘๐ใช้ICT

ปัญหา

-ไม่มีครูเอก com จำเป็นต้องจ้างมาเพื่อดูแลระบบ

-ครูมีอายุมาก ใช้ ICT ไม่เป็น

-นักเรียนไม่มีวินัยในการใช้อินเตอร์เน็ต ใช้ดูละคร บันเทิงเป็นส่วนมาก

๓.โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร

-ได้รับชุด DLIT ๔ เครื่อง อบ. ๒ ป.๖ ป.๑ ป.๓

-มีห้อง Com ๒๐ เครื่อง

-ห้องปฏิบัติการ จาก กสทช com ๒๐ เครื่อง

-ผอ. มอบนโยบาย ให้ครูที่ได้รับอุปกรณ์นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน (บุคลากรบางท่านไม่มีความสามารถใน ICT)

-จัดตารางการใช้ห้องปฏิบัติการ (กสทช สนับสนุน ๙๐๐๐ บาท ระยะเวลา ๓ ปี) ซึ่งมีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

-นำไปไว้ห้องอนุบาลเพื่อให้คุณครูใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ

-ใช้ระบบ LAN ในการกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต

๔. โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร

-ใช้อินเตอร์น็ตทั้งระบบ LAN และ wifi

-ได้รับชุดอุปกรณ์ ๔ ชุด จัดสรรให้ช่วงชั้นละ ๑ เครื่อง

-ใช้ระบบพี่เลี้ยงด้าน ICT ในโรงเรียน

ปัญหา

-ครูไม่ใช้งาน ICT ไม่กล้านำอุปกรณ์ไปไว้ในห้องเรียน (กลัวหาย)

-ระดับมัธยมต้นใช้งาน DLIT บ่อยภาษาอังกฤษ

-ใช้ในวิชาที่ไม่มีความถนัด

-ห้อง com จัดให้ชั้น ป.๔ ถึง ม.๓

-นักเรียนไม่มีวินัยในการใช้งาน ต้องให้ครูควบคุม

-ครูบางท่านยังไม่เข้าใจการใช้งาน DLIT

๕. โรงเรียนหนองพอกวิทยายน

-โรงเรียนประชารัฐ จำนวน ๑๒ ห้องเรียน

-ระบบอินเตอร์เน็ต UDเน็ต ใช้งานได้ดี

-ห้องcom จำนวน ๖ เครื่อง

-ใช้ในวิชา Com ส่วนวิชาอื่นยังไม่นำไปใช้งาน

๖. โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์

-มี TV ทุกห้อง ต่อชุดอุปกรณ์ทุกห้อง

-แต่อาจจะใช้งานได้ไม่ครบ สมบูรณ์

-ใช้เป็นสื่อในการสอนยังไม่เป็นระบบ

๗. โรงเรียนบ้านท่างาม DLTV

-มีข้าราชการครู 4 คน เรียนคละชั้น

-มีอุปกรณ์ ครบทุกห้องและใช้การได้ดี

-ระบบอินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้เลย

-แก้ปัญหาโดย ใช้เงินผ้าป่า ซื้อคอมพิวเตอร์ 11 เครื่อง ใช้สอน 10 เครื่อง งานธุรการ 1 เครื่อง

-มีระบบอินเตอร์เน็ตที่ใช้งานได้ดี

-ครูใช้ DLTV ทุกห้องส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์สูง

-ป.๓ ป.๖ ใช้อินเตอร์เน็ตในการจัดการเรียนการสอน นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต นักเรียนใช้สมาร์โฟน

-กระตุ้นให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้ด้วยต้นเอง

-ผอ. กระตุ้นให้ครูใช้งาน

ปัญหา

-มีอินเตอร์เน็ตอาคารเดียว อีกอาคารต้องรับสัญญาณ เกิน ๒๐ เมตร จะใช้งานไม่ดี

-บุคลากรน้อย

-โรงเรียนสาขาใช้ DLTV มีนักเรียน ๓๑ คน ครู ๓ ท่าน เรียนจากทางไกลเป็นหลัก อินเตอร์เน็ตใช้งานได้ดี

๘.โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์

-เรียนรวมกับโรงเรียนหนองหัวช้าง

-จัดสอน ป.๒ ป.๓ ป.๕ ป.๖

-เดิมให้นักเรียน ๒ ชั้น อยู่ในห้องเรียนเดียวกัน

-ปรับให้ครูสอน ๑ ท่าน/๑ห้องเรียน

-วิชาที่ต้อการเน้นให้ครูสอนเอง

-สัญญาณอินเตอร์เน็ต ใช้งานไม่ค่อยดี ตามสภาพอากาศ

-ตัวส่งสัญญาณ อยู่ที่อาคารสำนักงาน

-อาคารเรียนมี SMART เป็นใช้งานไม่ได้

-กำลังรอการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตจากผู้ให้บริการ

-แก้ปัญหาอินเตอร์เน็ตโดยใช้มือถือ

-com ใช้ได้ ๓ เครื่อง โน้ตบุค ๒ เครื่อง

-ได้รับบริจาค Com จากธนาคารแห่งประเทศไทย ๒ เครื่อง

ศน.นุชรัตน์

DLIT มีอุปกรณ์พร้อมทุกโรงเรียน

DLTV มีอุปกรณ์พร้อม ขาดสัญญาณอินเตอร์เน็ตหมายเลขบันทึก: 629575เขียนเมื่อ 10 มิถุนายน 2017 06:04 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 มิถุนายน 2017 05:04 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (1)

น่าสนใจมาก

ผมกำลังทำ PLC กับผู้บริหารและภาษาอังกฤษครับ

มาเชียร์ครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี