อ.วันชัย พรหมภา :อำนาจอธิปไตยต่างจากอำนาจการปกครองความเห็น (0)