PLC (Professional Learning Community) "ชุมชนแห่งการเรียนรู้" สู่สถานศึกษา

ผอ.วชิรนุช พรหมภัทร์ รร.บึงสว่างวิทยาคม:

เห็นปัญหาจากการใช้เวลาครูไปกับการไปเข้าร่วมอบรม จนนักเรียนย้ายออกไปจำนวนสิบคน

จึงได้นำวิธีการบ่มเพาะจิตใจผ่านกิจกรรมด้วย จิตศึกษา และใช้ Lesson study และ Open Approach รวมทั้งเศรษฐกิจพอเพียง

คุณครูอุดม รร.บึงสว่างวิทยาคม

จิตศึกษา ทำทุกวัน ทำซ้ำๆ ในเวลาเดิม คือ วันจันทร์ เชื่อมโยงสาระหลัก วันอังคารธรรมชาติรอบตัว วันพุธดนตรีดลใจ วันพฤหัสบดีโยคะ วันศุกร์เรื่องเล่าทั่วไป นิทานคุณธรรม ข่าวสารสังคม สื่อสารผ่านตัวหนังสือและภาพวาด

Lesson study และ Open Approach วิชาภาษาไทย ใช้แพรวาโมเดล คณิตศาสตร์Open Approach

รร.จะให้เวลาเรียน คือ เรียนของนักเรียน

คุยกันใช้จิตศึกษาแทรกก่อนเปิดวงทุกครั้ง

สิ่งเปลี่ยนแปลง ครูมีความสุข ผอ.ทำงานง่ายขึ้น ชั้นเรียนมีวงที่ครูกับนักเรียนคุยกันได้แนวปฏิบัติทุกวัน ทุกวันศุกร์ที่ 2 ของเดือนจะมีผู้ปกครอง 6 คนเข้ามาช่วยงานและประชุม

ผอ.ปราโมทย์ พลราชม รร.ดงพยุงสงเคราะห์ :

ความตั้งใจ และวางแผน ทำงานอย่างต่อเนื่อง ร่วมทำงานอย่างเแ็นกัลยาณมิตร

ผอ.ธีระพงษ์ ลาภบุญเรือง ผอ.รร.หนองพอกวิทยายน :

เป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งโรงเรียน แต่ก็ใช้กระบวนการ PLC แก้ปัญหา ครูสอนแบบบูรณาการไม่ได้

ดูแบบอย่างของ รร.ลำปลายมาศ รร.บ้านประทาย ครูเคยสอนตามหนังสือที่เป็นเพียงการบอกความรู้

ควรปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ครูทุกคนต้องทำงานโดยใช้คอมพิวเตอร์ให้ได้ แบ่งครูตามช่วงชั้น

ผอ.ช่วยครูสอน ป.1-2

คุณครูนงลักษณ์ คุณพรม : นำจิตศึกษามาใช้ ครูเกิดการเปลี่ยนแปลงคือใจเย็นลง ครูสามารถถ่ายทอด PLC ในโรงเรียนได้

ครูเชื่อว่าสิ่งที่กำลังจะพัฒนากับเด็กเป็นสิ่งที่จะงอกงามและมีการเปิดใจยอมรับ หลังเลิกเรียน PLC ทุกสัปดาห์

ทีมทำงาน จะเดินไปพร้อมกัน ทุกคนรู้ว่ากำลังทำอะไร และหาแนวทางร่วมกัน ทดลองทำจากอนุบาล ครูควบคุมชั้นเรียนได้

แนวการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ทำซ้ำ ๆ เป็นปกติ ผู้ปกครองสะท้อนผลการพัฒนาและนำสิ่งสะท้อนนั้นมาพัฒนา

ลองเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ และเชื่อว่าสิ่งที่จะทำให้กับเด็กนักเรียนมันจะงอกงาม

การออกแบบ logbook ของคุณครู

องค์ประกอบ มี

ครั้งที่ วันเดือนปี เวลา สถานที่ เรื่อง เป้าหมาย ขั้นตอนดำเนินงานที่เราจะนำไปทำกิจกรรม สิ่งที่เรียนรู้จากPLC องค์ความรู้ การนำความรู้ไปใช้หรือสิ่งที่พัฒนา สรุป นัดหมาย ลงชื่อผู้บันทึก ลงชื่อผู้รับรอง

-ไม่ตายตัว

-เราเรียนรู้อะไรไปบ้างในวง PLC

-เราจะนำไปใช้อย่างไร

-การนัดหมายครั้งต่อไป

กระบวนการ PLC สู่เครือข่ายและสถานศึกษา มี 6 ขั้นตอน

1. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน PLC

2. เครือข่ายและรร.ต้อง กำหนดแผนการขับเคลื่อน PLC ระดับ รร.และกลุ่มเครือข่าย ทำคำสั่ง

3. กำหนด Time Line การขับเคลื่อน มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน ยกย่องเชิดชูเกียรติ

4. มีแผนการนิเทศ รร. 2 ครั้ง ต่อภาคเรียน

5. สรุปผลการขับเคลื่อนโดยการรายงานผลจากกลุ่มมาเขตพื้นที่บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศความเห็น (0)