บรรยากาศการเข้าอบรมในวันนี้

1.   สนุกสนาน  ไม่เครียด

2.   ผู้เข้าอบรมเป็นกันเองกับวิทยากร

3.  สร้างความสามัคคีในกลุ่ม