โรงเรียนกระทุ่มแบบ"วิเศษสมุทคุณ" มีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ (Knowledge Management-KM)
ในวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2549 การจัดการความรู้เริ่มขึ้นแล้วที่นี่