ในการอบรมวันนี้เราไม่รู้ว่าจะมีประโยชน์มากน้อยเพียงไร  แต่เมื่อได้รับความรู้จากวิทยากรก็ได้รับทราบอะไรอีกมากมายที่เป็นประโยชน์  ถ้าเราได้นำมาปฏิบัติจริง