พลังเครือข่าย พลังสุข : Retreat NKPH ๒๕๖๐ สสจ.หนองคาย (๔)

ธิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

คนต้นเรื่องเล่า Success happiness story ทั้ง ๖ กลุ่ม จบแล้ว ส่วนใหญ่กลุ่มละ ๑ เรื่อง

ยกเว้นกลุ่มแรกมี ๒ เรื่อง NCDs โดย คปสอ.โพนพิสัย และมะเร็งท่อน้ำดี โดย ผอ.รพ.สต.คอกช้าง คปสอ.สระใคร

ขอบคุณความรู้ ประสบการณ์ที่บ่มเพาะมาอย่างกล้าแกร่ง ผ่านทุกข์ ข้ามอุปสรรค จนเห็นรอยยิ้มแห่งความสุขและความสำเร็จในวันนี้

ขอบคุณความเมตตาที่แบ่งปัน เรื่องเล่าออกมาแล้วเป็นความรู้สาธารณะของกลุ่ม แม้แต่เสียงสะท้อนที่ได้ยินเรื่องของพื้นที่ตัวเองอีกครั้งก็หวังว่าคนต้นเรื่องยังได้ประโยชน์

ส่วนประโยชน์ที่ตกแก่สมาชิกคนอื่น ๆ ที่เปิดหัวใจรับฟังอย่างเป็นกลาง ปล่อยให้หัวใจนำพาความชื่นชม ความสุขระหว่างกระบวนการทำงาน จนสุขยิ่งเมื่อความสำเร็จเล็ก ๆ ร้อยเรียงกลายเป็นความสำเร็จที่น่าเอาเป็นแบบอย่าง

อยู่ที่หัวใจคนฟัง ... มุทิตาจิตจะบอกเอง เราพลอยยินดีไปด้วย หัวใจของเราก็พองโตอิ่มเอมไปด้วย โดยเฉพาะเรื่องที่เรามีประสบการณ์ตรงเหมือนหรือคล้าย ๆ กัน

^_,^


สังเกตบรรยากาศสมาชิกทุกกลุ่มน่ารักมาก ตั้งใจฟังจริง ๆ นี่คือ เคล็ดลับของการคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้คนที่เห็นประโยชน์ที่จะนำไปใช้ต่อ เมล็ดพันธุ์ดี ผืนดินที่จะใช้ปลูกอุดมแร่ธาตุงามอยู่แล้ว

ทีมผู้เหนี่ยวนำแค่ทำหน้าที่เป็นคนสวน เตรียมน้ำเย็น ๆ อุณหภูมิ แสงแดดเหมาะสมเท่านั้นเอง

ทีมจัดการเตรียมผู้เข้าร่วมกิจกรรม (กลุ่มแผนยุทธศาสตร์) เตรียมการมาอย่างดี แบ่งรายชื่อกลุ่มเรียบร้อย มีสมาชิกเกือบทุกอำเภออยู่ทุกกลุ่ม

ดังนั้น ความงอกงามต่อยอดทางปัญญา จากบัตรคำมากมาย ช่วยกันจัดกลุ่มให้เป็นหมวดหมู่ปัจจัยหรือหัวใจแห่งความสำเร็จ (CSF) จึงไม่เกินความสามารถของเหล่าจอมยุทธ์

ช่วยกันดูว่า จำนวนความถี่ของบัตรคำใดมากที่สุด อาจจะเป็นปัจจัยความสำเร็จก็ได้ แต่ส่วนใหญ่ใช้การแสดงความคิดเห็น ค่อย ๆ คุยหาความเห็นร่วม

ประสบการณ์จะบอกเองว่า พอเราจะไปทำที่พื้นที่ของเรา เราจะปรับเปลี่ยน/จัดการเงื่อนไขใดอีกเล็กน้อย เราก็จะประสบความสำเร็จได้เหมือนกัน หากเลือกปัจจัยที่ลอย ๆ มาจากทฤษฎี แต่ไม่ค่อยมีฐานประสบการณ์รองรับ พอไปทำจริงอาจสำเร็จช้าก็ได้

การเลือกผู้นำเสนอจึงมีความสำคัญ เพราะไม่ได้ให้มาเล่าซ้ำกับคนต้นเรื่อง (เล่าพอปูพื้นเข้าเรื่องเล็กน้อยก็พอ)

ขออภัย ลืมแจ้งกติกา กลุ่ม ๕ ที่นำเสนอกลุ่มแรกจึงใช้คนต้นเรื่องมานำเสนอ ที่ทีมผู้เหนี่ยวนำตั้งใจ คือ หากเปลี่ยนคนนำเสนอ ด้วยมุมมองที่ตั้งใจเก็บเกี่ยวความรู้ สะสม แลกเปลี่ยน กลั่นกรองเป็นความรู้ของกลุ่ม ถอดประสบการณ์ออกมาอีกชั้นหนึ่ง จะได้ปรับเงื่อนไข หรือบอกได้ชัดเจนว่า ปัจจัยแห่งความสำเร็จปัจจัยแรก ปัจจัยต่อ ๆ ไป คือ ปัจจัยใดบ้าง

ด้วยสายตามุมมองที่ไม่ได้ยึดติดความเป็นเจ้าของงาน จะกล้าที่จะแก้ไขหรือรู้จุดที่จะป้องกันไม่ให้พลาด หรือได้ผลผลิตดีขึ้น อนุโมทนา ... คนที่ทำทีหลัง จะได้ประโยชน์มากขึ้น

แจ้งเงื่อนไขผู้นำเสนอแล้ว ทุกกลุ่มต่อมาทำตามได้เยี่ยม ขอบคุณเจ้าของเรื่องเล่า เจ้าของพื้นที่ก่อน ที่มาเล่าเรื่องดี ๆ ให้พวกเราฟัง

แล้วค่อยแนะนำตัวผู้นำเสนอ

ประโยชน์สูงสุดระหว่างการแลกเปลี่ยนพูดคุยในกลุ่มเกิดแล้ว เชื่อว่าสมาชิกที่ตั้งใจร่วมกิจกรรม เก็บเกี่ยวความสุข เก็บเกี่ยวความรู้ระหว่างทางไปเตรียมปรับใช้ที่พื้นที่ ที่ตำบล ที่อำเภอของตนเรียบร้อยแล้ว

มาดูสรุปการนำเสนอ ที่ทีมผู้เหนี่ยวนำค่อนข้างจำกัดเวลาให้กลุ่มละ ๕ นาที ... นี่คือ การฝึกฟังด้วยใจอย่างใคร่ครวญ ฝึกจับประเด็น ฝึกภาวะผู้นำทางความคิด โดยเฉพาะ Conceptual thinking และสำคัญยิ่ง ฝึกสร้างแรงบันดาลใจต่อเนื่องไป

^_,^

นำเสนอ กลุ่ม ๕ ปัจจัยแห่งความสำเร็จ งาน IT

• ๑. ผู้บริหารให้ความสำคัญ เรื่อง ข้อมูล มีภาวะผู้นำ ให้ขวัญกำลังใจ มีสมรรถนะ ตรวจสอบ กำกับได้เอง

•๒. ผู้ปฏิบัติ มีพลังสมรรถนะภายใน ทุ่มเทในการทำงาน มีอุดมการณ์ เชื่อมั่น ศรัทธา ซื่อสัตย์

•๓. แนวทางการจัดการ สางต่อ ควบคุมกำกับ “ข้อมูลเมคไม่ทำ”

การโชว์ผลงาน มีผังกำกับ ไปด้วยกัน ทันเวลา

•๔. การสร้างทีม ขวัญและกำลังใจ เครื่องมือ สิ่งของที่จำเป็น เพียงพอจากแม่ข่าย

^_,^

นำเสนอ กลุ่ม ๓ Food safety

ผู้นำเสนอจาก สสอ.ศรีเชียงใหม่ สสอ.เมือง ต้นเรื่อง ตลาดแจ้งสว่าง หนองกอมเกาะ สสอ.เมือง อ.เมืองหนองคาย

๕ ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ

•๑. ความเข้มแข็ง จนท. รพ.สต. ทักษะในการทำงาน

•๒. ทำได้เริ่มก่อน เจ้าของตลาดให้ความร่วมมือในการพัฒนาตลาด

•๓. ความต้องการของพ่อค้าแม่ค้าร่วมมือในการพัฒนาตลาด

•๔. การกำหนดปัญหา / วิเคราะห์ปัญหา นำมาแก้ไขปัญหาของตลาด

•๕. ร่วมทำ ร่วมแก้ การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

^_,^


นำเสนอ กลุ่ม ๔ ควบคุมโรค

• ผู้นำเสนอ คุณธิรัก ศรีชมภู จอ.หมู กลุ่ม หน.ธวัชชัย พี่พรเทพ เป็น Fa

ตัวอย่างนวตกรรม คนต้นเรื่อง ท่าบ่อ

• หัวใจแห่งความสำเร็จ TB ๔.๐ ประชุม มนุษย์สัมพันธ์ เข้าถึง Pt.

การสื่อสาร ระบบ Line ญาติไม่อยากติด TB

ติดตามข้อมูล Smart phone เครื่องมือที่ครอบคลุม True สนับสนุน

ทีมคุณภาพ SRRT อำเภอ ตำบล อสม. ชุมชน

อบรมญาติ Care giver อบอุ่นในครอบครัว ถ่ายรูปขึ้น Line ญาติ Pt. มีส่วนร่วม Take care ทุกวัน อยู่ด้วยกัน เดิม DOT ไม่ครบ

• โอกาสพัฒนา ภาพเก่า โกหกได้

• การยืนยันคุณภาพข้อมูล

ทีม SRRT ตำบล ดูแล อสม. กำกับต่อ

ไม่มีสัญญาณบางพื้นที่ ถ่ายภาพเก็บไว้ มีสัญญาณค่อยส่ง

ผู้สูงอายุ สายตาไม่ดี

ไม่มีญาติ อสม.ทำแทน

ใช้โทรศัพท์นอกเหนือกิจกรรม

โทรศัพท์หาย ต้องการันตี ให้ Pt. ซื้อเอง มีเครื่องให้ยืม

^_,^


นำเสนอ กลุ่ม ๒. ระบบบริการ PP & Service & Environment : ตำบลจัดการสุขภาพ บูรณาการ LTC

ผู้นำเสนอ คุณสุทธิศานต์ สสอ.เมืองหนองคาย คนต้นเรื่อง Longterm care ต.เซิม อ.โพนพิสัย

• LTC ต.เซิม อ.โพนพิสัย จากตำบลจัดการสุขภาพ ไม่รู้รายละเอียดข้อมูล

• ๑. คน บริหารจัดการ กระบวนการที่จะทำ เรียนรู้ “ต้องเข้าใจเรื่องที่จะทำให้ดีเสียก่อน”

• ๒. กลุ่ม ภาคี องค์ประกอบสำคัญ เราแค่ส่วนหนึ่งของการเคลื่อน เชิดชูเกียรติ ให้ภาคีภาคภูมิใจ อยากทำต่อ

• ๓. งบประมาณ การจัดการเชื่องโยง LTC มาทางท้องถิ่น ๕,๐๐๐ บาท / ADL ๑๑ ลงไป

ส่งข้อมูลไปที่ท้องถิ่น มีคณะกรรมการดูแล MOU งบประมาณ จ่าย Care giver ได้ / สสจ. วันที่ ๑๖

•๔. เทคโนโลยี เศรษฐกิจ อาชีพ

บูรณาการ รายละเอียดแตกต่างตามพื้นที่

^_,^


นำเสนอ กลุ่ม ๑ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) มะเร็งตับ /มะเร็งท่อน้ำดี

พี่วันเพ็ญ รพ.สต.ชุมช้าง นำเสนอ คนต้นเรื่อง คุณสมจิตร รพ.สต.กุดบง อ.โพนพิสัย

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ เฝ้าระวังในชุมชน

๑. ผู้บริหารให้ความสำคัญ NCDs เชื่อมโยงอำเภอ ตำบล กองทุน อบต. รพ.สต.คืนข้อมูลสู่กองทุน วางแผนร่วมกัน

สสอ. ผอ.รพ.โพนพิสัย นำข้อมูลเข้าประชุม คปสอ. ติดตาม นำเสนอผลงานทุกเดือน

๒. เจ้าภาพหลัก ผู้บริหารระบบหลัก เฝ้าระวัง NCDs CIPPO ต่อเนื่องชุมชน ตำบล คปสอ.

๓. การบริหารจัดการข้อมูลที่มีในมือ ดำเนินการให้ชัดเจนเปรียบเทียบรายเดือน มีการให้ขวัญกำลังใจ

๔. ทีมงาน เครือข่าย มี Roadmap บทบาทที่เกี่ยวข้อง

 • อสม. อยู่ใกล้ประชาชน เดือนนี้ต้องติดตามเรื่องอะไร กลุ่มป่วยทำอะไร
 • คัดกรองภาวะแทรกซ้อน นวตกรรมกระบวนการ ตรวจตา ไต เท้า ๑ วัน One stop service
 • นวตกรรม service อสม.นวดเท้าผู้ป่วยเบาหวาน

มีการจัดการกลุ่มดี เสี่ยง ป่วย มีแพทย์ที่ปรึกษาออกทำงานเดือนละครั้ง ต่อไปพัฒนา PCC

๕. กำลังใจ มี groupline อสม. การชื่นชม ปรบมือ ผู้ปฏิบัติและผู้บริหารชื่นชมกันและกัน เล่าขยายสิ่งดี

เรื่องที่สอง คนต้นเรื่อง พี่ใหญ่ พนมชัย รพ.สต.คอกช้าง อ.สระใคร

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ เฝ้าระวังมะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดีในชุมชน

๑. การเฝ้าระวัง ค้นหาในชุมชน โดยการมีส่วนร่วม มีหมู่บ้านต้นแบบ

๒. มีธรรมนูญสุขภาพระดับตำบล ผ่านการทำประชาคม ส่วนร่วมทุกภาคส่วน เป็นเจ้าภาพร่วมกัน

๓. นวตกรรม สมุดประจำตัว ใบสมัครเป็นบุคคลต้นแบบ

๔. การบริหารจัดการ ขยายจากหมู่บ้านต้นแบบ ขยายหมู่บ้านเพิ่มขึ้น ผลสำเร็จที่ได้ ประชาชนรู้และปรับพฤติกรรม

^_,^


นำเสนอ กลุ่ม ๖. ความสำเร็จขององค์กร

พี่ทองเลื่อน สสอ.ศรีเชียงใหม่ นำเสนอ อิ่มใจมาก รอฟังผลผลิต ความสำเร็จ/ล้มเหลวใกล้เคียงกัน

ญี่ปุ่น ทบทวนตัวเอง บาดแผลรักษาอย่าไร

ทำมา โอเค ไหม? ฟัง เก็บเกี่ยว

เรานักบริหาร ผู้บริหารมาไม่ครบ ไปงานที่จำเป็น ประธานเป็น Fa

การบริหารจัดการสู่ความสำเร็จ บริหารตนเองและผู้อื่น

หาปัญาคนอื่น แก้ไขให้

ผลผลิต ทุกเรื่อง เป็นความสำเร็จขององค์กร

การจัดการระบบสุขภาพอำเภอ สู่ ๕ ดาว ๕ ดี ผ่าน

ปีนี้ เขต ๘ นำร่อง ๒๐% ประเมินตนเอง จะผ่านอย่างไร

 • คุณหมอบรรจบร่วมรุ่นเหล่าแพทย์ นพ.สสจ. ผู้พูด วิทยากร NIDA เครือข่ายความสัมพันธ์เกื้อหนุนการทำงาน
 • Performance agreement
 • หมดเวลา ๕ นาทีแรก ต่อเวลา ระฆังยกสอง
 • CIPPO
 • IC ก่อน มิย. ๒๕๖๐
 • ชันสูตร รายงาน
 • ประกวด รพ.สต. ติดดาวที่ ๑. จังหวัด
 • สภากาแฟ ๒ เดือนต่อครั้ง ประชุมท้องถิ่น
 • PCC งบประมาณ ๒๓ แห่ง
 • • การแต่งตั้ง โยกย้าย รพ.สต.ค้างท่อ .... ไม่มี
 • • ในการเปลี่ยนแปลง ไปด้วยกันให้ได้

^_,^

เวลาไม่ทันให้ทุกคนที่ร่วมกิจกรรมได้ทำ AAR (After Action Review)

ถ้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมอ่านมาถึงตรงนี้ จะลองทำด้วยตนเองก็ได้นะคะ ตอบ ๒ คำถาม

๑. ประโยชน์ที่จะไปทำต่อ

๒. ความรู้สึกหลังเข้าร่วมกิจกรรม


ตัวแทนพวกเราทั้งหมด ผู้ริเริ่มจัดงานนี้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย บอกเล่าความรู้สึก หลังร่วมกิจกรรม

• จะดูแลค่าตอบแทน ๑๐๐% ดูแลโรงพยาบาลที่จำเป็น

าสาเต็มที่ ปิติ ทุกคนอยู่ด้วยกัน ส่งมอบสิ่งดี ๆ

เชื่อว่า ๑ วันเต็ม ๆ เป็นพวกเดียวกัน มีคนอื่นแซวใส่เสื้อขาว พรรคอะไร เราเป็นพวกเดียวกัน

• พวกเราได้บำเพ็ญบารมีร่วมกัน

๑. ให้ความรู้ Best Practice Success story ทานปัญญา

๒. ขันติบารมี อดทนที่จะอยู่ด้วยกัน ความงดงามร่วมกันขับเคลื่อน

มีความหวังเสมอ งานสาธารณสุข ต่อความหวังกับทุกคน

อย่าสิ้นหวัง ใจไม่หายเมื่ออยู่กับท่าน


ท้ายสุดของกิจกรรมภาคกลางวัน ท่านมอบของที่ระลึกแก่ทีมวิทยากรกลาง

(คุณจิต มือกล้อง อดมีภาพอีกละ)

ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมถักทอความสุข Success happiness story หากทำอะไรให้ขุ่นข้องต้องขออภัยนะคะ ไม่ได้มีเจตนาไม่ดี เพียงต้องการให้กระบวนการเรียบร้อยงดงาม

ขอบพระคุณท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย กลุ่มงานแผนยุทธศาสตร์ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระใคร ที่ให้โอกาสได้พัฒนาจิต พัฒนาสมรรถนะในการเป็นผู้เหนี่ยวนำจัดกระบวนการเรียนรู้

ขอบคุณเพื่อนร่วมเดินทาง พี่ตุ๊ก คุณอ้อ เพื่อน คปสอ.สระใคร ที่ให้กำลังใจกันตลอด ขอบคุณทีมผู้จัดการทั่วไป ที่พัก อาหาร ดูแลดีมาก ... ประทับใจทริปนี้มากค่ะ

พบกันใหม่ในโอกาสเหมาะ ธรรมะจัดสรรนะคะ

สวัสดีค่ะ

^_,^

(เก็บตกภาพบรรยากาศเรียนรู้แบบอื่น ๆ นะคะ)

วัดเลยหลง อ.เมืองเลย


วัดถ้ำผาปู่ ต.นาอ้อ อ.เมืองเลย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชีวิตหรรษา....Happy Ba Happy Lifeความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

อย่าเชื่อคุณหมอธิ นั่นเอง 555

เขียนเมื่อ 

แหม ๆ ๆ ๆ ๆ กะแล้วต้องมีคนแซว อิ อิ ^_,^

-สวัสดีครับพี่หมอ

-ตามมาเยี่ยมชมกิจกรรม

-เห็นกระดาษที่เขียนแล้ว..มึนตึ๊บ 55

-ด้วยความระลึกถึงพี่หมอนะครับ

-ชอบคนแต่งชุดนี้ครับ

-สวยๆ ครับ


เขียนเมื่อ 

เดี๋ยวจะฝากคำชมของคุณเพชรฯไปให้ทีมคนสวยนะคะ

คนในกลุ่มและในห้องประชุมจะเข้าใจสิ่งที่เขียนในกระดาษค่ะ พยายามถ่ายทอดออกมาเป็นตัวหนังสือง่าย ๆ แล้วนะคะ อิ อิ

ขอบคุณมากค่ะ