KM-HU : ประทับใจรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยฯ

  ติดต่อ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
 เรื่อง "แนวคิด หลักการ และประสบการณ์ด้านการจัดการ
ความรู้ในองค์กร" วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2549
................................................................

  กลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรสายสนับสนุน
หัวข้อเรื่อง "จิตสำนึกคุณภาพในการปฏิบัติงาน"

 ผู้เล่าเรื่อง


เรื่องเล่ากลุ่มที่ 1  เรื่องเล่าที่ 9
ผู้เล่า : คุณประธาน  สายคำ
จาก :  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


เรื่อง : ประทับใจรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยฯ
   

เรื่องเล่าพอสังเขป

   อาจารย์เป็นผู้ถ่ายทอดให้คำปรึกษาในงานด้านฐานข้อมูล และการจัดทำ web มีความเอาใจใส่ในงานดูแลลูกน้องปัจจัยสู่ความสำเร็จ

- ดูแลเอาใจใส่ลูกน้อง
- ให้คำแนะนำปรึกษาแก่ลูกน้องได้ 

คุณลิขิต

- คุณพิชญธิดา  ศรีธิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คุณอำนวยประจำกลุ่มที่ 1

- คุณอุไรวรรณ สิงห์ทอง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


                                                                                    บอย สหเวช 
                                                                                     23 พ.ย. 49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

หมายเลขบันทึก: 62887, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 16:29:47+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #มหาวิทยาลัยนเรศวร#people#mapping#goodnews#km-hu

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)