KM-HU : ประทับใจพี่นุ่ม

  ติดต่อ

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
 เรื่อง "แนวคิด หลักการ และประสบการณ์ด้านการจัดการ
ความรู้ในองค์กร" วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2549
ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
................................................................

<p class="content" align="center">  กลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรสายสนับสนุน

หัวข้อเรื่อง “จิตสำนึกคุณภาพในการปฏิบัติงาน”
</p>

 
ผู้เล่าเรื่อง

</strong><p class="content">เรื่องเล่ากลุ่มที่ 1  เรื่องเล่าที่ 7

ผู้เล่า : คุณเรือนขวัญ  อนันตวงศ์</p><p class="content">จาก :  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร</p><p class="content">
เรื่อง : ประทับใจพี่นุ่ม


เรื่องเล่าพอสังเขป

   พี่นุ่ม (คุณวิไลพร ชอบคุณ) เป็นพี่ที่คอยสอนเรื่องงาน ให้คำปรึกษาในทุก ๆ เรื่อง ไม่บ่น คอยสอน คอยดูแล ใจเย็น สอนงานได้ง่ายต่อความเข้าใจ</p><p class="content">
ปัจจัยสู่ความสำเร็จ</p><p class="content">- เป็นผู้ถ่ายทอดงานที่ดี


คุณลิขิต

- คุณพิชญธิดา  ศรีธิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร</p><p class="content">คุณอำนวยประจำกลุ่มที่ 1

- คุณอุไรวรรณ สิงห์ทอง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
</p><p class="content">ถ่ายภาพ

- คุณประธาน สายคำ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


                                                                                           บอย สหเวช
                                                                                           23 พ.ย. 49
</p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

หมายเลขบันทึก: 62882, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 16:29:46+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #มหาวิทยาลัยนเรศวร#people#mapping#goodnews#km-hu

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)