1-3 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เปิดฝึกอบรม วิทยาการส้ม รุ่นที่ 2

วิทยาการส้มรุ่นที่ 2

กำหนดการฝึกอบรม เรื่อง วิทยาการส้ม รุ่นที่ 2 วันที่ 1-3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2560
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 10.00 น. ส่วนต่างๆ และการจำแนกประเภทของส้ม (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)
10.15 – 12.00 น. ส่วนต่างๆ และการจำแนกประเภทของส้ม (ต่อ ) (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)
13.00 – 15.00 น. สรีรวิทยาและอาการผิดปกติทา</wbr></wbr>งสรีรวิทยาของส้ม (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)
15.15 – 17.15 น. ต้นตอส้ม (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)

วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2560
09.00 – 10.00 น. การจัดการสวนส้ม (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)
10.15 – 12.15 น. การจัดการสวนส้ม (ต่อ) (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)
13.00 – 14.30 น. ไวรัสและโรคคล้ายไวรัสและต้</wbr></wbr>นพันธุ์ส้มปลอดโรค (รศ.ดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร)
15.00 – 17.00 น. โรคแมลงศัตรูสำคัญของส้มและ</wbr></wbr>การใช้วิธีการป้องกันกำจัดส</wbr></wbr>้มแบบผสมผสาน
(ผศ.ดร.อุไรวรรณ นิลเพ็ชร)


วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2560
08.30 – 10.00 น. ธาตุอาหารและการให้ปุ๋ยส้ม (รศ.ดร.ยงยุทธ โอสถสภา)
10.45 – 12.15 น. การควบคุมโรคพืชด้วยชีววิธี</wbr></wbr>ของพืชตระกูลส้ม (รศ.ดร.จีระเดช แจ่มสว่าง)
13.00 – 15.00 น. สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว</wbr></wbr>และการจัดการผลผลิตส้ม (ดร.อภิตา บุญศิริ)
15.15 – 17.15 น. การจัดการสวนส้มแบบยั่งยืน (รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี)
17.15 น. เป็น
ต้นไป มอบใบประกาศนียบัตรและปิดกา</wbr></wbr>รฝึกอบรม

ติดต่อภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทร 034-351889

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนความเห็น (0)