ลงชุมชนครั้งที่11 ประเพณีวัฒนธรรมลาวครั่ง โพรงมะเดื่อ

ทุนชุมชนในภูมิภาคตะวันตก:กรณีศึกษาชาติพันธุ์ลาวครั่ง สาขาการพัฒนาชุมชน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เป็นบันทึกครั้งสุดท้ายของการลงพื้นครั้งนี้เป็นการสรุปผลการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการสรุปว่าการลงพื้นนวัฒนธรรมลาวครที่ครั้งนี้เราได้อะไรบ้างจากการที่เราไปลงพื้ที่ศึกษาวัฒนธรรมประเพณีลาวครั่งโพรงมะเดื่อ จากการที่เราได้ไปลงพื้นที่ที่โพรงมะเดื่อเราได้ทราบบริบทของหมู่บ้านตำบลโพรงมะเดื่อและและจัดทำแผนที่เดินดิน และได้ทราบประเพณีของลาวครั่ง ได้มีโอกาสในการพูดคุยได้ฟังเรื่องประวัติความเป็นมาที่มาชาวลาวครั่งรวมทั้งความเชื่อของชาวลาวครั่งได้เรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาของกลุ่มเมื่อความคิดเห็นไม่ตรงกันการทำงานเกิดข้อผิดพลาดบ้างแต่เพราะได้เรียนรู้การให้อภัยและอาศัยความร่วมมือของสมาชิกจึงผ่านไปได้

การทำงานกลุ่มในบางครั้งอาจจะมีข้อคิดเห็นไม่ตรงกันบ้างทะเราะกันบ้างนั่นเป็นเรื่องที่ธรรมมดาเมื่อทำงานกลุ่มแต่เราจะต้องรู้จักปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นและรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกบ้างเพือที่จะสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่มที่ตั้งไว้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประเพณีวัฒนธรรมลาวครั่ง ตำบลโพรงมะเดื่อความเห็น (0)