PLC ครูดีศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี

การจัดกิจกรรม PLC หรือ Professional Learning Community ​ให้แก่ครูเครือข่ายศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 ผู้เขียนเดินทางมาที่เขื่อนศรีนคริทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี มาจัดกิจกรรม PLC หรือ กิจกรรม Professional Learning Community ให้แก่ครูเครือข่ายศรีสวัสดิ์ จำนวน 300 กว่าคน ที่ห้องเคียงธารา ในเขื่อนศรีนคริทร์ กิจกรรมนี้จัดโดยสมาคมผู้ยริหารและครูอำเภอศรีสวัสดิ์ ท่านผอ.ไพเราะ บรรลือศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจ้าเณร ไปรับผู้เขียนถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสนเลย


ตอนเดินทางมาที่เขื่อนศรีนครินทร์นั้นใกล้มืดแล้ว แวะกินข้าวเย็นกันในเขื่อนและเข้าพักที่พักในเขื่อน วันนี้ตั้งใจเตรียมกิจกรรมมาอย่างเต็มที่เนื่องจากมีคุณครูจำนวนมาก


ขั้นตอน Professional Learning Community (PLC ) มีดังต่อไปนี้

1. กลุ่มครูที่จะทำProfessional Learning Community

(PLC ) โดยอาจรวมกลุ่มกันคือ ครูที่สอนวิชาเดียวกัน หรือครูที่อยู่ในกลุ่มสาระเดียวกัน เช่นภาษาอังกฤษ ภาษาไทย หรือ อยู่ในระดับเดียวกัน หรือช่วงชั้นเดียวกันเป็นต้น นอกจากนี้ยังแบ่งกลุ่มตามลักษณะงานเช่นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หรืองานอื่นๆเป็นต้น รวมไปถึงการรวมกลุ่มในเครือข่ายต่างโรงเรียนด้วย

2. กลุ่มครู Professional Learning Community (PLC ) กำหนดปัญหา พยายามหาปัญหาที่สำคัญที่สุดที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ควรช่วยกันค้นหาปัญหา และไม่ผลักภาระปัญหาออกจากตัว จะทำให้ไม่ได้ปัญหาที่แท้จริง

3. กลุ่มครู Professional Learning Community (PLC ) หาสาเหตุและแนวทางแก้ไข

4. กลุ่มครู Professional Learning Community (PLC ) กำหนดเป็น Project based learning (PBL)สำหรับหัวข้อนั้นๆ โดยกำหนดว่าจะทำอะไร ที่ไหน เมื่อไรและอย่างไรให้ชัดเจน

5. กลุ่มครู Professional Learning Community (PLC ) นำสิ่งที่เป็น Project based learning (PBL) มาปรับปรุง แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมงาน ปรับใช้และทำเป็น นวัตกรรมเพื่อเผยแพร่ต่อไป

ครูกำหนดข้อตกลงว่า เปิดเทอมจะทำอะไรบ้างกิจกรรมวันนี้ครูจะแยกเป็น 8 กลุ่มคือ

1.ฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM

2.ฐานครูเพื่อศิษย์ (การดูแลช่วยเหลือนักเรียน)

3. ฐานการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนพิเศษ

4. ฐานการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

5. ฐานการสร้างแรงบัลดาลใจ

6. ฐานการสร้างคุณธรรม จริยธรรมใสสถานศึกษา

7. ฐานการสร้างทักษะชีวิตผ่านกิจกรรมงานอาชีพ

8. ฐานการบริหารโรงเรียนที่ทรงคุณภาพ

แล้วนำเอาความรู้มาแลกเปลี่ยนกัน ตอนนี้รอจัดกิจกรรม ยังเขียนไม่จบแล้วจะรีบมาเขียนต่อนะครับ...กิจกรรมการฟังอย่างลุ่มลึก(deep listening) คุณครูฟังเพื่อนเล่าเรื่องเป็น ดอกไม้ ผีเสื้อและผึ้ง ไปเล่าเรื่องต่อให้เพื่อนกลุ่มอื่นๆฟัง


ผู้เขียนแบ่งให้คุณครูนำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังนี้

1ฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM

2.ฐานครูเพื่อศิษย์ (การดูแลช่วยเหลือนักเรียน)

3. ฐานการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนพิเศษ

4. ฐานการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

5. ฐานการสร้างแรงบัลดาลใจ

6. ฐานการสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา

7. ฐานการสร้างทักษะชีวิตผ่านกิจกรรมงานอาชีพ

8. ฐานการบริหารโรงเรียนที่ทรงคุณภาพ


ผู้บริหารนำเสนอการบริหารโรงเรียนที่ทรงคุณภาพ


ครูระดมความคิดเห็นกันในเรื่องที่ตนเองรับผิดชอบ แต่ละหัวข้อในกลุ่มผู้บริหารบอกว่ามีปัญหาทั้งด้านการบริหารบุคลากร การประเมินภายในและปัญหาวิชาการ แต่ตั้งใจทำคุณภาพวิชาการให้ดีที่สุด

ครูนำเสนอกลุ่ม STEM ได้นำเสนอเรื่อง การอบรม STEM กิจกรรมการทดลองที่ไม่ต้องเป็นไปตามลำดับขั้นตอนแต่ให้นักเรียนลองทดลองทำเอง แล้วช่วยกันสรุปการเรียนรู้ กลุ่มครูเพื่อศิษย์ที่ดูแลช่วยเหลือนักเรียนก็แก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจของนักเรียน ทักษะชีวิตผ่านงานกิจกรรมอาชีพ ยังพบปัญหาการแก้ปัญหาเป็นทีม ปัญหาบุคลากร การให้นักเรียนได้ไปฝึกอาชีพในถสานที่จริง


เมื่อสรุปปัญหาได้ทั้งหมด เช่นถ้านักเรียนขาดแรงบันดาลใจ ควรทำอย่างไร อาจให้นักเรียนดูเรื่องของ video ที่ร้างแรงบันดาลใจ ให้นักเรียนบันทึกความดี ผู้เขียนเองชอบกิจกรรมของกลุ่มปฐมวัยให้นักเรียนเรียนรู้จากท่าทางด้วย นักเรียนได้เคลื่อนไหวซึ่งเหมาะสมกับนักเรียนเล็กๆมาก

ในส่วนของกลุ่มคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา ได้เสนอว่า ควรสร้างวินัยเชิงบอกในห้องเรียน การฝึกระเบียบวินัยในห้องเรียน การแต่งกายที่ถูกระเบียบ การมีพฤติกรรมและการเป็นผู้ฟังที่ดี


ตอนสุดท้าย แต่ละโรงเรียนถ่ายภาพ้พื่อรับใบประกาศ จนครบทุกโรงเรียน ขอบคุณทีมงานทุกท่านที่ช่วยให้งานออกมาได้ดีที่สุดครับ ขอบคุณผู้อ่านทุกๆท่านด้วยครับที่เข้ามาอ่าน...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน khajit's blogความเห็น (3)

-สวัสดีครับครู

-ตามมาเยี่ยมค่าย

-บรรยากาศยังสนุกเหมือนเคย

-ตามมาส่งข่าวว่ายังสบายดีขอรับ

-ที่บ้านไร่น้ำท่วมหนัก..ตอนนี้กำลังเคลียร์พื้นที่ครับ

-ได้ข้อคิด..อยู่ร่วมกับธรรมชาติครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคุณเพชรมากๆครับ

ขอให้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้โดยไว

โอโหน้ำท่วมเยอะมากๆครับ

เขียนเมื่อ 

แวะมาเยี่ยมค่ะ หลังจากที่ห่างหายไปนาน

ยังชื่นชม อ.ขจิต เสมอค่ะ