การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ถวิล
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity & Transparency Assessment) หรือสำนักงานเขตฯ สุจริต

ดร.ถวิล อรัญเวศ
รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) จัดทำโครงการ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) ได้อนุมัติให้สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต)
ตามสโลแกน "สพฐ. ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น"
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
โรงเรียนจะถูกประเมินด้วย การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา
คณะกรรมการประเมินมาจากจากผู้แทน สพฐ.
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment) หรือสำนักงานเขตฯ สุจริต

แบ่งเป็น 5 ดัชนี ดังนี้

1. ความโปร่งใส (Transparency)
ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการหรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจาก
หน่วยงานภาครัฐ และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐาน
เชิงประจักษ์ (Evidence - Based) บนพื้นฐาน
ของข้อเท็จจริงในการดำเนินงานของหน่วยงาน

2. ความพร้อมรับผิด (Accountability) ประเมินจาก
ความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฅ
ตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ

3. คุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน
(
Integrity in Service Delivery) ประเมินจาก
การรับรู้และประสบการณ์โดยตรงของประชาชน
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อ
การให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ

4. วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
(
Integrity Culture) ประเมินจากความคิดเห็นของ
เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐ และจากข้อมูล
เอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based)
บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการดำเนินงานของหน่วยงาน

5. คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน
(
Work Integrity) ประเมินจากความคิดเห็น
ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐที่มีต่อ
การดำเนินงานของหน่วยงานโดยมีค่า
น้ำหนักคะแนน ตามดัชนีดังนี้

ค่าน้ำหนักคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment - ITA)

1.ดัชนีความโปร่งใส (Transparency)

26

2.ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability)

18

3.ดัชนีคุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน (Integrity in Service Delivery)

22

4.ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture)

16

5.ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน (Work Integrity)

18

เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้

80 – 100 คะแนน

มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสูงมาก

60 – 79.99 คะแนน

มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสูง

40 – 59.99 คะแนน

มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานปานกลาง

20 – 39.99 คะแนน

มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานต่ำ

0 – 19.99 คะแนน

มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานต่ำมาก


สพป.นครราชสีมา เขต 4 ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture)
ได้คะแนนน้อยเหมือนปี 2558 โดยภาพรวม คะแนนปี 2558 ได้คะแนน 80.81 สูงมาก
ปี 2559 ได้คะแนน 83.77 สูงมาก (เป็นอันดับที่ 2 ของ สพป. 1-7 รองจาก สพป.นครราชสีมา
เขต 2 ซึ่งได้คะแนน 87.81

สำหรับผลการประเมินสำนักงานเขตสุจริต ปี 2559 ของ 225 เขต
ได้คะแนนระหว่าง สูง ไปหา สูงมาก โดยผลการประเมิน เป็นดังนี้


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทความทางวิชาการถวิล อรัญเวศความเห็น (0)