beeman 吴联乐
นาย สมลักษณ์ (ลักษณวงศ์) วงศ์สมาโนดน์

สอ.มศว : ​วัตถุประสงค์และการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี


เมื่อมีกําไรสุทธิใหจัดสรรเปนทุนสำรองไมนอยกว่ารอยละ 10 ของกําไรสุทธิ

ตาม "ข้อบังคับสหกรณ์ ฉบับแก้ไขปีพ.ศ.2544" สหกรณ์มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมฐานะทางเศรษฐกิจของสมาชิก  โดยวิธีรวมกันดําเนินธุรกิจเพื่อประโยชนดวยกันในขอตอไปนี้ (ขอคัดมาแค่ 6 ข้อ)

 1. สงเสริมการชวยเหลือซึ่งกันและกันและชวยตัวเองในหมู่สมาชิก
 2. สงเสริมใหสมาชิกออมทรัพยโดยช่วยให้สามารถสงวนสวนแห่งรายไดของตนไวในทางอันมั่นคงและไดรับประโยชนตามสมควร
 3. รับฝากเงินจากสมาชิก
 4. จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค
 5. จัดใหมีเงินกู้สําหรับสมาชิกตามขอกําหนดอันสมควร
 6. ใหสหกรณอื่นกูยืมเงิน
  ฯลฯ

การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี

 1. เมื่อมีกําไรสุทธิใหจัดสรรเปนทุนสำรองไมนอยกว่ารอยละ 10 ของกําไรสุทธิ
 2. เป็นคาบารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง (10,000 บาท แต่ปี 2560 เพิ่มเป็นร้อยละ 1 แต่ไม่เกิน 3 หมื่นบาท) แตตองไมเกินรอยละ 5 ของกำไรสุทธิ
 3. กําไรสุทธิประจาปีที่เหลือ (มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 85) ที่ประชุมใหญอาจจะจัดสรรไดดังตอไปนี้
  • เปนเงินปันผลตามหุ้นให้แก่สมาชิกในอัตราไม่เกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง (ไม่เกินร้อยละ 10)
  • เปนเงินเฉลื่ยคืนใหแกสมาชิกตามส่วนจำนวนรวมแห่งดอกเบื้ยเงินกู่ซึ่งสมาชิกนั้นไดสงแกสหกรณในระหว่างปี (ไม่ได้กำหนดเพดาน)
  • เปนเงินโบนัสแกกรรมการ, ผูจัดการ, เจาหน้าที่อื่น และลูกจางของสหกรณไมเกินร้อยละ 10 ของกําไรสุทธิ
  • เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล ไมเกินร้อยละ 2 แหงทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยูในวันสิ้นปีนั้นจนกว่าจะมีจํานวนถึงรอยละ 8 แห่งทุนเรือนหุ้นดังกล่าว
  • เปนทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละ 10 ของกำไรสุทธิ สําหรับใชจายเพื่อการศึกษาโดยทั่วไป หรือเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณหรือสาธารณประโยชนหรือการกุศลตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ
  • เปนทุนเพื่อจัดตั้งสํานกงานหรือกองทนตุ่างๆ เพื่อเสริมสรางความมั่นคงใหแกสหกรณไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทฺธิ
  • เปนทุนสะสมเพื่อเปนทุนบำเหน็จหุน ไมเกินร้อยละ 1 ของกําไรสุทธิ

  ผลการดําเนินการในรอบปี 2558 สหกรณ์มีกําไรสุทธิ 386,311,742.95
  การจัดสรรกำไรสุทธิแยกตามส่วนผู้รับประโยชน์ดังนี้
1 ให้สมาชิกทางตรง (เงินปันผล,เฉลี่ยคืน)
330,458,381.50 85.54
2 ให้สมาชิกทางอ้อม (ทุนสาธารณประโยชน์และทุนอื่นๆ)
3,750,000.00 0.97
3 ทุนสำรองตามกฎหมายสหกรณ์ (ร้อยละ 10 ขึ้นไป) 41,676,261.45 10.79
4 เงินโบนัสกรรมการและเจ้ำหน้าที่
10,317,100.00 2.67
5 ทุนจัดให้มีสำนักงานสาขา 100,000.00 0.02
6 เงินบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 10,000.00 0.01
รวม 386,311,742.95 100.00


ผลการดําเนินการในรอบปี 2559 สหกรณ์มีกําไรสุทธิ 414,745,314.32 บาท
การจัดสรรกำไรสุทธิแยกตามส่วนผู้รับประโยชน์ดังนี้

1 ให้สมาชิกทางตรง (เงินปันผล,เฉลี่ยคืน)
353,370,533.25
85.21
2 ให้สมาชิกทางอ้อม (ทุนสาธารณฯ+เงินรักษาระดับฯ+บําเหน็จหุ้น)
7,100,000.00
1.70
3 ทุนสำรองตามกฎหมายสหกรณ์ (ร้อยละ 10 ขึ้นไป) 42,810,781.07
10.32
4 เงินโบนัสกรรมการและเจ้ำหน้าที่
10,954,000.00
2.64
5 ทุนจัดให้มีสำนักงานสาขา 500,000.00
0.12
6 เงินบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 10,000.00 0.01
รวม 414,745,314.32
100.00


บีแมน
วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
หอพักมน.นิเวศ 3.

หมายเลขบันทึก: 628321เขียนเมื่อ 7 พฤษภาคม 2017 10:18 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2017 23:07 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท