beeman 吴联乐
นาย สมลักษณ์ (ลักษณวงศ์) วงศ์สมาโนดน์

คณะกรรมการศึกษาฯ สอ.มศว พบสมาชิกหน่วยม.นเรศวร 11 พ.ค.60 ที่โรงละคร มน.


ปี 2559 มีทุนดำเนินงาน 14,926 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 414,748,314.32 บาท จัดสรรกำไรคืนให้สมาชิกทางตรง ปันผล/เฉลี่ยคืน เป็นเงิน 353,370,533.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.21

นี่คือใบประกาศชักชวนให้สมาชิกสหกรณ์ฯ (สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร) มาร่วมประชุม Prakad_60-04_1.pdf เป็นกุศโลบายที่จะให้สมาชิกมาร่วมประชุมกันมากๆ โดยจำกัดจำนวน 90 ท่าน และมี Daedline ถึง 27 เมษายน 2560 โดยมีรางวัลล่อใจถึง 46 รางวัล (เกินกว่ากึ่งหนึ่งของผู้เข้าร่วมประชุม) แต่ผมแอบทราบมาว่า จะมีผู้เข้าร่วมประชุมมากถึงกว่า 240 คน..

เนื่องจาก สอ.มศว เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่ มีสาขากระจายไปตามมหาวิทยาลัยในเครือมศวเดิม 6 สาขา รวมทั้งมหาวิทยาลัยพะเยาด้วยรวมเป็น 7 สาขาด้วยกัน ซึ่งกว่าที่คณะกรรมการจะเวียนมาจัดประชุมแต่ละครั้ง ต้องใช้เวลาประมาณ 3 ปีขึ้นไป ดังนั้นสมาชิกควรมีการเตรียมตัวล่วงหน้าในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ซึ่งผมขอทำหน้าที่บันทึกข้อมูลที่ได้ค้นคว้ามาประกอบ และสรุปมาดังนี้ (จากรายงานประจำปี,เวปไซด์และข่าวสหกรณ์)

 1. ปี 2560 นี้ สหกรณ์ฯ ดำเนินกิจการเข้าสู่ปีที่ 50 แล้ว โดยเมื่อสิ้นปี 2559 สหกรณ์ฯ มีสมาชิกและสมาชิกสมทบรวม 11,258 คน (11,109+149 คน) โดยเป็นสมาชิกหน่วย ม.นเรศวร 2,320 คน (2,316+4) มีสินทรัพย์รวมประมาณ 14,926 ล้านบาท ปีที่ผ่านมามีกำไรสุทธิ 414,748,314.32 บาท สหกรณ์ได้จัดสรรกําไรให้แก่สมาชิกโดยตรงเป็นเงินปันผล (เงินปันผล 302,418,641.50 บาท เท่ากับ 72.92 %) และเงินเฉลี่ยคืน (เงินเฉลี่ยคืน 50,951,891.75 เท่ากับ 12.29%) เป็นจํานวนเงิน 353,370,533.25 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 85.21 ของ กําไรสุทธิ
 2. จำนวนสมาชิก 11,258 คน
  • จํานวนสมาชิกที่มีหนี้กับสหกรณ์ จํานวน 6,105 คน หรือร้อยละ 54.96 (เพิ่มขึ้นจากปีก่อนๆ)
  • จํานวนสมาชิกที่ไม่มีหนี้กับสหกรณ์ จํานวน 5,004 คน หรือร้อยละ 45.04
 3. ทุนดำเนินงาน (ตัวเลขกลมๆ) 14,926 ล้านบาท มาจาก
  • ทุนเรือนหุ้นที่ชำระแล้ว 5,198 ล้านบาท (ต้นทุนคือต้องจ่ายเงินปันผลร้อยละ 6.0)
  • เงินรับฝาก (บัญชีต่างๆ) 8,492 ล้านบาท (ต้นทุนคือต้องจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ 1-3.75)
  • อื่นๆ 1,236 ล้านบาท
  • </ul>
 4. เงินให้กู้ระหว่างปี 4,281.7 ล้านบาท
  • สมาชิก 2,190.7 ล้านบาท
  • สหกรณ์อื่น 2,091 ล้านบาท
 5. เงินให้กู้คงเหลือ ณ สิ้นปี 8,650.6 ล้านบาท
  • สมาชิก 4,210.5 ล้านบาท
  • สหกรณ์อื่น 4,440.1 ล้านบาท
 6. การจัดสรรเงินทุนสาธารณประโยชน์ในปี 2559 จำนวน 3,606,962 บาท แยกเป็น
  • กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม 38 ราย จำนวนเงิน 1,455,000 บาท
  • กรณีที่คู่สมรสหรือบุตรหรือบิดาหรือมารดา ถึงแก่กรรม ู 154 ราย จํานวนเงิน 154,000 บาท
  • สนับสนุนกิจกรรมของสมาชิกและหรือมหาวิทยาลัย 4 ครั้ง จำนวนเงิน 48,500 บาท
  • เงินบริจาคหรือเงินช่วยเหลือทั่วไป 44 รายการ จำนวนเงินรวม 701,462 บาท
  • ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประเภททุนสงเคราะห์/ทุนเรียนดี 829 ราย จํานวนเงิน 1,130,500 บาท
  • เงินรางวัลปริญญาตรีใบแรก จํานวน 45 ราย จํานวนเงิน 112,500 บาท
  • ช่วยเหลือสมาชิกประสบสาธารณภัย 1 ราย จํานวนเงิน 5,000 บาท
 7. ใช้จ่ายเงินงบประมาณเกี่ยวกับสมาชิก เป็นจํานวนเงิน 7,061,581.34 บาท
  • งานเลี้ยงรับรองและมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2559 จํานวน 118 ราย เป็นจํานวนเงิน 369,631.34 บาท
  • จ่ายเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม จํานวน 35 ราย เป็นจํานวนเงิน 2,530,000.00 บาท
  • จ่ายเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสมาชิก จํานวน 343 ราย เป็นจํานวนเงิน 185,950.00 บาท
  • จ่ายเงินบําเหน็จสมาชิก 25 ปี และ 60 ปี จำนวน 228 ราย เป็นจํานวนเงิน 1,721,000.00 บาท
  • จ่ายเงินบําเหน็จเกื้อกูล (อาวุโส) จํานวน 215 ราย เป็นจํานวนเงิน 2,255,000.00 บาท
 8. </ol>
  8. การจัดสรรกําไรสุทธิประจำปี 2559 แยกตามส่วนผู้รับประโยชน์ดังนี้
  จำนวนเงิน (บาท) ร้อยละ
  • ให้สมาชิกทางตรง (เงินปันผล,เฉลี่ยคืน)
  353,370,533.25 85.21
  • ให้สมาชิกทางอ้อม (ทุนสาธารณฯ+เงินรักษาระดับ+บําเหน็จหุ้น)
  7,100,000.00 1.70
  • ทุนสํารองตามกฎหมายสหกรณ์
  42,810,781.07 10.32
  • เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่
  10,954,000.00 2.64
  • ทุนจัดให้มีสํานักงานสาขา
  500,000.00 0.12
  • เงินบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
  10,000.00 0.01
  รวม 414,745,314.32 100.00

  บีแมน
  หอพักมน.นิเวศ3
  วันเสาร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2560

  หมายเหตุ 1
  1. เงินปันผลตามหุ้นที่ถือจ่ายคืนให้ในอัตราร้อยละ 6
  2. เงินเฉลี่ยคืน จ่ายให้จากมูลค่าดอกเบี้ยเงินกู้สะสม*20% (อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์อยู่ที่ร้อยละ 6.25 เมื่อลบอัตราดอกเบี้ยเงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 20 อัตราดอกเบี้ยจริงจึงอยู่ที่ร้อยละ 5)

  หมายเหตุ 2
  1. ผลการดำเนินการปี 2558 สหกรณ์ฯ จุฬา...จ่ายเงินปันผลร้อยละ 5.5 และ เฉลี่ยคืนร้อยละ 45 ทำให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เหลือร้อยละ 5- 2.25=2.75
  2. ผลการดำเนินการปี 2558 สหกรณ์ฯ ม.ธรรมศาสตร์...จ่ายเงินปันผลร้อยละ 8 และ เฉลี่ยคืนร้อยละ 14

  หมายเหตุ 3
  กรมส่งเสริมสหกรณ์กําหนดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ออกเป็น 4 ระดับ คือ
  1. ระดับดีเลิศ
  2. ระดับดีมาก
  3. ระดับดี
  4. ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์
  ซึ่งในปี 2559 สอ.มศว ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ ระดับดีเลิศ เป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน

หมายเลขบันทึก: 628056เขียนเมื่อ 29 เมษายน 2017 12:06 น. ()แก้ไขเมื่อ 7 พฤษภาคม 2017 11:57 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท