นวัตกรรมการศึกษาและเทคโนโลยีการศึกษาในศตวรรษที่ 21

การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 นี้ ครูหรืออาจารย์จะมีเพียงบทบาทในเชิงการช่วยแนะนำและออกแบบกิจกรรม ไปจนถึงการสร้างเงื่อนไขที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้ ในรูปแบบการศึกษา และนวัตกรรมการสอนก็มีหลากหลายรูปแบบแยกย่อยออกไปตามคุณลักษณะของผู้เรียนหรือนักศึกษา อาจจะสรุปได้ว่า ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 นั้น จะต้องมีทักษะเหล่านี้อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องทำการวิเคราะห์

ลักษณะ 8 ประการของเด็กสมัยใหม่

1.มีอิสระที่จะเลือกสิ่งที่ตนพอใจ แสดงความเห็น และลักษณะเฉพาะ ของตน

2.ต้องการดัดแปลงสิ่งต่างๆ ให้ตรงตามความพอใจและความต้องการ ของตน

3.ตรวจสอบหาความจริงเบื้องหลัง

4.เป็นตัวของตัวเองและสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เพื่อรวมตัวกันเป็นองค์กร

5.ความสนุกสนานและการเล่นเป็นส่วนหนึ่งของงาน การเรียนรู้ และชีวิตทางสังคม

6.การร่วมมือ และความสัมพันธ์เป็นส่วนหนึ่งของทุกกิจกรรม

7.ต้องการความเร็วในการสื่อสาร การหาข้อมูล และตอบคำถาม

8.สร้างนวัตกรรมต่อทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต

ทักษะครูเพื่อศิษย์ไทยในศตวรรษที่ 21

ครูจึงต้องยึดหลัก สอนน้อย เรียนมาก คือ ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของเด็ก ครูต้องตอบได้ว่า ศิษย์ได้เรียนอะไร และเพื่อให้ศิษย์ได้เรียนสิ่งเหล่านั้น ครูต้องทำอะไร ไม่ทำอะไร ในสภาพเช่นนี้ ครูยิ่งมีความสำคัญมากขึ้น และท้าทายครูทุกคนอย่างที่สุดที่จะไม่ทำหน้าที่ครูผิดทางคือ ทำให้ศิษย์เรียนไม่สนุก หรือเรียนแบบขาดทักษะสำคัญ

สาระวิชาหลัก

-ภาษาแม่ และภาษาโลก

-ศิลปะ

-คณิตศาสตร์

-เศรษฐศาสตร์

-วิทยาศาสตร์

-ภูมิศาสตร์

-ประวัติศาสตร์

-รัฐ และความเป็นพลเมืองดี

อ้างอิงจาก/ /บัญญพนต์ พูนสวัสดิ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทความความเห็น (0)