“ด.เด็กเล่นละคร” บ้านสันทรายน้ำหนึ่ง สื่อจากเยาวชนเพื่อแก้ปัญหาเยาวชน

การสื่อสารและเผยแพร่ปัญหาให้เพื่อนเยาวชน และผู้ใหญ่ เข้าใจถึงปัญหา เป็นเรื่องยากที่จะอธิบายแบบตรงๆ เพราะประสบการณ์ ทัศนคติ ตลอดจนยุคสมัยที่แตกต่างกัน การออกแบบโดยใช้ละครเป็นสื่อจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการตื่นรู้ เกิดความตระหนัก ฉุกคิด และจะได้นำไปสู่การแก้ไขร่วมกันอย่างถูกต้อง

ถ้าจะไล่เรียงปัญหาของเด็กและเยาวชนแล้ว เรื่องของยาเสพติดและเรื่องเพศสัมพันธ์ก่อนวันอันควร น่าจะเป็นประเด็นแรกๆ ที่สังคมเข้าใจและอยากให้มีการแก้ไข แต่บ้านสันทรายน้ำหนึ่ง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เยาวชนที่นี่ไม่รอให้ผู้ใหญ่เข้าไปจัดการ พวกใช้วิธีการของตัวเองในการรณรงค์ลดปัญหาข้างต้น โดยใช้ละครเป็นเครื่องมือ

และวันนี้ “ด.เด็กเล่นละคร” คือชื่อโครงการที่ชาวบ้านรู้จักกันดี ว่าเยาวชนสันทรายน้ำหนึ่งกลุ่มนี้ เล่นละครเพื่อสะท้อนปัญหาสังคม สื่อสารเรื่องเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร-ยาเสพติด โดยหวังให้ทุกฝ่ายร่วมรับรู้ และแก้ไขปัญหาด้วยกัน

นายปิยะพงษ์ ปัญญาดา ผู้ประสานงานกลุ่มเยาวชนสันทรายน้ำหนึ่ง เล่าว่า การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และติดยาเสพติด ในกลุ่มเยาวชน ถือเป็นปัญหาสังคมที่รุนแรง และต้องได้รับการเยียวยาอย่างเร่งด่วน แต่ด้วยความห่างไกลของพื้นที่ และอิทธิพลของสื่อ รวมถึงสภาพสังคมแบบบริโภคนิยม ทำให้พ่อแม่ต้องดิ้นรนหาเงินเลี้ยงครอบครัว ช่องว่างระหว่างคนในครอบครัวจึงถูกถ่างให้ขยายกว้างขึ้นเรื่อยๆ ทั้งด้านความคิด และพฤติกรรม

ในการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหา จึงได้ชวนเด็กมาตั้งวงคุยกัน ให้วิเคราะห์ปัญหา และพยายามหาสื่อชนิดหนึ่งเป็นตัวกลางนำเสนอสถานการณ์ปัญหาที่ยังรุนแรงอยู่ในปัจจุบันให้คนอื่นเข้าใจ จึงสนใจสื่อการแสดงเป็นพิเศษ และช่วยกันคิดวิธีการนำเสนอรูปแบบละครให้ได้รับความสนใจ เช่น ศึกษาเทคนิคจากยูทูป และแลกเปลี่ยนกับกลุ่มอื่นๆ ที่เป็นภาคีกัน อาทิ กลุ่มพะเยา ลำปาง ฯลฯ ประกอบกับกลุ่มฮักบ้านเกิดความสุขอยู่บ้านบ้านเรา ซึ่งเป็นชุดโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดรับสมัครกลุ่มเยาวชนเข้าร่วมโครงการจากภาคอีสาน 30 โครงการ ภาคเหนือ 10 โครงการ เพื่อพัฒนาให้เด็กกล้าแสดงออก ทางกลุ่มสันทรายน้ำหนึ่งเห็นว่าแนวทางการทำงานสอดคล้องกันอยู่แล้ว จึงสมัครเข้าร่วมภายใต้ชื่อโครงการด.เด็กเล่นละคร เพื่อการสื่อสารและสร้างสรรค์สังคม


“เป้าหมายของโครงการ คือการให้กลุ่มแกนนำเยาวชนขับเคลื่อน ชักจูงเด็กและเยาวชนในพื้นที่ อ.ฝาง ให้มีความรู้เรื่องเพศ ยาเสพติด แล้วนำไปสู่การปฏิบัติ เช่น หลีกเลี่ยงการอยู่สองต่อสอง พร้อมกับปลูกฝังเรื่องจิตอาสา ชวนกันไปช่วยงานศพ งานขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน ขณะเดียวกันก็ต้องกระจายความรู้ที่ได้ต่อไปยังเพื่อนๆ น้องๆ ในวาระโอกาสที่เหมาะสม เช่น ในวัด ในโบสถ์ ถ้าเขาอยากได้ถุงยางอนามัย ก็ประสานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือหากปัญหาหนักเกินกำลัง ถึงขั้นตั้งครรภ์แล้วก็ต้องแนะนำส่งต่อโรงพยาบาล เป็นต้น” นายปิยะพงษ์ กล่าว


ด้านนายวจนะ ไชยพรรณ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ “ด.เด็กเล่นละคร เพื่อการสื่อสารและสร้างสรรค์สังคม” กล่าวว่า การสื่อสารและเผยแพร่ปัญหาให้เพื่อนเยาวชน และผู้ใหญ่ เข้าใจถึงปัญหา เป็นเรื่องยากที่จะอธิบายแบบตรงๆ เพราะประสบการณ์ ทัศนคติ ตลอดจนยุคสมัยที่แตกต่างกัน การออกแบบโดยใช้ละครเป็นสื่อจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการตื่นรู้ เกิดความตระหนัก ฉุกคิด และจะได้นำไปสู่การแก้ไขร่วมกันอย่างถูกต้อง


โดยโครงการนี้กำหนดกิจกรรมหลักไว้ 4 ครั้ง คือการประชุมวิเคราะห์ปัญหา จากนั้นจึงเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการละครเร่ ซึ่งสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ30 คน ล้วนเป็นกลุ่มเยาวชนแกนนำที่เคยเข้าค่ายด้วยกันมาแล้ว และในโครงสร้างระดับหมู่บ้านคือกลุ่มประธานเยาวชน หรือรองประธาน ทำให้มีพื้นฐานด้านความกล้าแสดงออกอยู่แล้ว กิจกรรมที่ 3 คือการแสดงละครให้กลุ่มเยาวชนในพื้นที่ อ.สันทรายรับชม ส่วนกิจกรรมสุดท้าย แสดงละครให้กลุ่มผู้ใหญ่ ผู้นำชุมชนดู จะได้เห็นความสำคัญของปัญหา และช่วยกันต่อยอดการทำงานของเด็กๆ ให้ยั่งยืน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สร้างสรรค์โอกาส สสส.ความเห็น (0)