การทำงานเป็นทีมแบบสหสาขาวิชาชีพ

ถ้ารักษาอย่างเดียวก็น่าจะไปใช้คำว่า Patient Cure Team ไม่ใช่ Patient Care Team และลูกค้าเราหมายถึงทุกคนในอำเภอบ้านตากทั้งกลุ่มปกติ เสี่ยง ป่วย พิการ ผมจึงคิดว่าไม่น่าจะเรียกPatient care Team น่าจะเรียก Population Care Team มากกว่า

นับจากเกิดการพัฒนาคุณภาพโดยกระบวนการHospital Accreditation ทำให้คำว่าการดูแลผู้ป่วยแบบสหสาขาวิชาชีพเข้ามาสู่โรงพยาบาลต่างๆที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีการจัดคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพคลินิกบริการหรือทีมนำทางคลินิก (Clinical Lead Team) แต่ส่วนใหญ่ผู้ปฏิบัติมักเรียกกันว่าทีมPCT มากกว่า มาจากคำว่า Patient care Team เป็นทีมดูแลผู้ป่วย อาจแบ่งออกเป็นตามสาขาสูตินรีเวช ศัลยกรรม กุมารเวชกรรมแบบโรงพยาบาลใหญ่หรือแบ่งออกเป็นกลุ่มโรคเช่นทีมPCTลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย ทีมPCTยาเสพติด  ทีมPCTเอดส์และวัณโรค เป็นต้น ในส่วนของบ้านตากจะเป็นแบบหลัง ในช่วงแรกคนมักจะเข้าใจว่าเป็นทีมรักษาผู้ป่วยมากกว่าโดยตีคำว่าCareเป็นดูแลรักษา แต่จริงๆแล้วผมเองคิดว่าการดูแลน่าจะหมายถึงการส่งเสริม ป้องกันควบคุมโรค รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพแบบผสมผสานมากกว่า ถ้ารักษาอย่างเดียวก็น่าจะไปใช้คำว่า Patient Cure Team ไม่ใช่ Patient Care Team การต้องดูแลแบบสหสาขาวิชาชีพ(Multidisciplinary Teamwork)ก็เนื่องจากวิทยาการทางด้านสุขภาพมีมากขึ้นทำให้เกิดความเฉพาะด้านของแต่ละวิชาชีพที่แพทย์คนเดียวอาจจำได้ไม่หมด ทำคนเดียวไม่ได้ จึงต้องใช้ความสามารถของวิชาชีพอื่นๆมาช่วยเสริมในการดูแลผู้ป่วยด้วย เพื่อให้มีการดูแลแบบผสมผสาน(Comprehensive care)และองค์รวม(Holistic care) แต่พอเริ่มกิจกรรมโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพการทำงานเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพก็ยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นเพราะได้เน้นความหมายของสุขภาพหมายถึงสุขภาวะทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและเชาว์ปัญญา ทำให้ต้องดูทั้งที่บ้าน ชุมชน ในโรงพยาบาลเราเองและในโรงพยาบาลอื่นที่เราต้องส่งผู้ป่วยไปรักษา

                ในโรงพยาบาลบ้านตากได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพที่เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วย (ดูแลหรือcare ของเราให้หมายถึงผสมผสานทั้ง 4 ด้านเลย) มี 2 ชุดคือคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ มีกรรมการที่เป็นตัวแทนของงานต่างๆที่อยู่ในระบบบริการผู้ป่วยและอีคณะชื่อคณะกรรมการพัฒนาคลินิกบริการหรือPCT มีตัวแทนกรรมการมาจากวิชาชีพต่างๆเป็นสหสาขาวิชาชีพทั้งแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัช กายภาพ แล็บ เอ๊กซ์เรย์ แพทย์แผนไทย โภชนาการ ในส่วนพยาบาลก็แยกออกเป็นพยาบาลฉุกเฉิน พยาบาลหอผู้ป่วย พยาบาลสุขศึกษา พยาบาลชุมชน โดยเน้นตัวแทนแบบสหสาขาวิชาชีพ สนใจที่ตัวผู้ป่วยหรือตัวโรคเลย แต่เนื่องจากเราถือว่าผู้มารับบริการของเราหรือลูกค้าเราหมายถึงทุกคนในอำเภอบ้านตากทั้งกลุ่มปกติ เสี่ยง ป่วย พิการ ผมจึงคิดว่าไม่น่าจะเรียก Patient care Team น่าจะเรียก Population Care Team มากกว่า

                หลักการทำงานเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพของเรา เป็นการดูแลผู้มารับบริการหรือผู้ป่วยร่วมกัน แต่ไม่จำเป็นต้องดูแลพร้อมกัน ไม่ใช่การเกณฑ์เอาทุกวิชาชีพยกโขยงกันมาดูคนไข้พร้อมกันเป็นคณะลิเก ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้จะดูคนไข้ได้อย่างไร เพราะคนเยอะเกินไป หากเป็นการทบทวนขณะดูแลเฉพาะราย ครั้งคราว ก็พอได้ แต่การดูเป็นประจำทุกวัน ไม่น่าจะปฏิบัติได้จริง การดูแลผู้รับบริการไม่พร้อมกันก็สามารถดูแลร่วมกันได้ถ้ามีการสื่อความถึงกันอย่างชัดเจน ที่ทำได้ง่ายก็คือการขอคำปรึกษาและการใช้Progress note มาช่วย โดยใครมาดูผู้ป่วยก็ให้บันทึกไว้ได้ ไม่ใช่เอาไว้ให้แพทย์บันทึกเท่านั้น คนไข้ที่นอนอยู่ในโรงพยาบาลทันตแพทย์ กายภาพ สุขภาพจิต หรือแพทย์แผนไทยก็ไปดู ไปราวน์คนไข้ได้ เหมือนกัน คือทุกวิชาชีพในโรงพยาบาลเป็นเจ้าของไข้ร่วมกัน หัวใจสำคัญคือทำให้ทุกวิชาชีพมีความโดดเด่นขึ้นมาในการดูแลผู้ป่วยโดยเสนอความเห็นและวิธีการรักษาที่เหมาะสมไว้ในแฟ้มผู้ป่วยโดยมีแพทย์เป็นหัวหน้าทีม ทำให้ทุกวิชาชีพมีศักดิ์ศรีขึ้นมา  การมีศักดิ์ศรีในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการเอาพวกเอากลุ่มมาต่อรอง มาข่มกัน แต่ศักดิ์ศรีนี้หมายถึงการเอาความสามารถทางวิชาชีพของตนเองออกมาช่วยในการดูแลเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อผู้ป่วยหรือผู้มารับบริการ

                จากการทำงานแบบนี้ ทำให้การดูแลแบบสหสาขาวิชาชีพเกิดขึ้นจริง ภายใต้ความจำกัดด้านต่างๆของแต่ละวิชาชีพ ทำให้ผู้รับบริการได้บริการที่ดีขึ้นและปลอดภัยมากขึ้น ถ้ามีการแพ้ยาเภสัชกรจะเข้าไปช่วยวิเคราะห์ว่าน่าจะเกิดจากยาอะไร เมื่อมีการให้ยาหลายชนิดก็จะช่วยดูว่าจะมีDrug interactionกันไหม หากมีก็บันทึกในProgress note บอกแพทย์ หรือผู้ป่วยที่อาจจะต้องได้รับการทำกายภาพบำบัดก็มีการrecommendจากนักกายภาพ เป็นต้น เมื่อหลายสมอง หลายตา หลายมือ มารวมกันให้เป็นใจเดียวเพื่อเป้าหมายคือผู้รับบริการหรือผู้ป่วยปลอดภัย ทำให้ความผิดพลาดลดลงได้มาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (2)

ฝากเนื้อฝากตัวนะคะ

คือว่า ดูแลเรื่อง HA อยู่แต่เป็นในส่วนของผู้ประสานงานค่ะ

เลยต้องการทราบข้อมูล

เป็นโรงพยาบาลทันตกรรมค่ะ

เข้ามาเรียนรู้ และจะนำไปปรับใช้ค่ะ

เขียนเมื่อ 

ยิ่งแตกต่าง ยิ่งหลากหลาย ยิ่งครบถ้วน และสมบูรณ์แบบ

จะสร้างได้ทุกคนต้องเห็นในจุดหมายเดียวกัน

ซึ่งหากเกิดแล้วจะมีพลังมหาศาลเลยใช่ไหมครับ

Synergy