อังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2548

     ปฐมนิเทศก่อนการฝึกงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ณ ตึกครุศาสตร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่ออบรบเกี่ยวกับการใช้เว็บ www.gotoknow.org เกี่ยวกับการใส่รูป การใช้บันทึกต่าง ๆ

 

ภัทรา