วันที่ 2 พฤศจิกายน 2548

ได้มารับฟังการฝึกอบรมประสบการณ์วิชาชีพจากอาจารย์รสสุคนธ์ ในเรื่องการเรียนรู้เกี่ยวกับการบันทึกเว็บบล็อก เรียนรู้ถึงวิธีการใช้และการสร้างบันทึกของตนเองและได้ฝึกและทดลองทำด้วยตนเองจนเกิดความเข้าใจ