การจัดการเรียนรู้STEMเรื่อง การนำเศษวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เครื่องใช้

การจัดการเรียนรู้STEM

เรื่อง การนำเศษวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เครื่องใช้

รายวิชา การงารอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


STEM คือการสอนโดยให้เชื่อมโยงครบทั้ง 4 ตัว คือ

S (Science) = ประเภทของพลาสติก

T (Technology) =สืบค้นข้อมูลจากินเตอร์เน็ต

E (Engineering) = กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

(Math) =คำนวนขนาด สัดส่วน รูปร่าง จำนวนวัสดุที่ใช้ออกแบบชิ้นงาน ,คำนวนต้นทุนการผลิต

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

1.นักเรียนสังเกตขยะภายในโรงเรียนว่ามีขยะประเภทใดบ้าง และขยะประเภทใดที่สามารถนำมาประดิษฐ์เป็นเครื่องใช้ได้บ้าง

2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน แล้วเลือกขยะที่นำมาประดิษฐ์กลุ่มละ 1 ชนิด

กำหนดปัญหา

3.ครูกำหนดปัญหาให้แต่ละกลุ่ม = นักเรียนจะนำเศษวัสดุเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์อย่างไร

รวบรวมข้อมูล

4.นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการสร้างสิ่งประดิษฐ์จากอินเตอร์เน็ตและให้นักเรียนออกแบบรูปร่าง รูปทรงลักษณะของสิ่งที่นักเรียนจะประดิษฐ์อย่างสร้างสรรค์

เลือกวิธีการ วางแผนและพัฒนา

5. นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการประดิษฐ์ และสรุปรูปร่าง รูปทรงในการประดิษฐ์ภายในกลุ่ม

ออกแบบและปฏิบัติการ

6. ให้นักเรียนวาดรูปร่าง รูปทรง โดยระบุวัสดุอุปกรณ์ ขนาด สัดส่วน จำนวนวัสดุที่ใช้ในการประดิษฐ์ โดยบันทึกลงในใบรายการวัสดุ อุปกรณ์ที่จะทำสิ่งประดิษฐ์ที่นักเรียนเลือก

7. นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือประดิษฐ์ชิ้นงาน

ทดสอบ นำเสนอ

8. นักเรียนแต่ละกลุ่มทดสอบสภาพความแข็งแรงของสิ่งประดิษฐ์ ครูประเมินผลงานตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และให้คำแนะนำ

9. นำเสนอผลงานประดิษฐ์หน้าชั้นเรียน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน STEM ศึกษาความเห็น (0)