Digital Economy การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของโลก


“เศรษฐกิจในยุคดิจิทัล” หลายคนอาจเคยได้ยินคำนี้ แต่จริงๆแล้วจะมีใครบ้างที่รู้ความหมายที่แท้จริงของมัน…

Digital Economy แปลตรงตัวก็คือ เศรษฐกิจดิจิทัล คือเศรษฐกิจและสังคมที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิต การดำเนินธุรกิจ การค้า การบริการ การศึกษา การสาธารณสุข การบริหารด้านต่างๆ รวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอื่นๆ เพื่อลดระยะเวลาให้น้อยลงและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการต่างๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม และการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น

ปัจจุบันคนจำนวนมากใช้เทคโนโลยี Digital ทั้งการเล่นสื่อออนไลน์ การติดต่อสื่อสาร การใช้เพื่อความบันเทิง ไม่ได้ถูกนำใช้ในด้านการทำงานมากนัก ดังนั้น การเร่งพัฒนาความรู้ การสร้างความตระหนักด้านการใช้เทคโนโลยี Digital ให้กับทุกภาคส่วนนั้นเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งภาคธุรกิจ การศึกษา ราชการ เกษตรกรรม การท่องเที่ยว การขนส่ง และการทำอุตสาหกรรม เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่ Digital Economy โดยเน้นการปฎิรูปการศึกษาให้มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น โดยมีเป้าหมายที่สำคัญคือ

  1. พัฒนาประเทศโดยรวมให้สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการแก้ปัญหาและความท้าทายของประเทศ
  2. ใช้ประโยชน์สูงสุดจากพลวัตของเทคโนโลยีดิจิทัลให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่างก้าวกระโดด
  3. เข้าถึงคนทุกกลุ่ม (โดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ห่างไกลและยากจน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ) โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม และการเข้าถึงเทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสาร สื่อการเรียนรู้ และบริการดิจิทัลของรัฐ
  4. วางแผนจากข้อมูลความพร้อมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศที่นำไปสู่การพัฒนาที่เป็นไปได้จริงในทางปฏิบัติ
  5. รวมพลังทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไปสู่การปฏิบัติตามแนวทาง “ประชารัฐ” ซึ่งเน้นการร่วมมือร่วมใจและนวมพลังของทุกภาคส่วน

ความสำคัญของ Digital Economy ต่อระบบเศรษฐกิจ

1. การลดต่ำลงของต้นทุนในการประกอบการไม่ว่าในด้านการผลิต ด้านการขาย

2. ทำให้เกิดการต่อยอดในการผลิตสินค้าและบริการใหม่ออกสู่ตลอดเพื่อสนอง ความต้องการของผู้บริโภค ตัวอย่างเช่นการได้รับข้อมูลข่าวสารในเรื่องต่าง ๆ จากแหล่งอื่น ๆ ทั่วโลกเพื่อนำมาช่วยออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ฯลฯ

3. การขยายตัวอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นของ การทำธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่ามกลางสภาวการณ์ที่ต้นทุนในการดำเนินการลดต่ำลง เช่น การขายของทางอินเตอร์เน็ตโดยไม่ต้องมีร้านค้า ความสะดวกของผู้ซื้อที่ไม่ต้องเดินทางไปหาซื้อของ เกษตรกรเปิด Application และรู้ได้ทันทีจากตำแหน่ง GPS ที่ตนอยู่ว่าในพื้นที่นั้นในปีนั้นควรปลูกพืชอะไร ฯลฯ

4. ขยายการจ้างงานและสร้างการจ้างงานในลักษณะใหม่ ๆ อันเป็นผลจากการเกิดสินค้าการตลาดและรูปแบบการค้าขายใหม่ เช่น นักกลยุทธ์การตลาดทาง social media ที่ปรึกษา E-commerce นักโฆษณาสินค้าทาง Social Media ฯลฯ

5. อำนวยให้เกิดการลงทุนธุรกิจข้ามพรมแดนมากยิ่งขึ้น เช่น การจองโรงแรม และทริปท่องเที่ยว การลงทุนซื้อหุ้นต่างประเทศ การค้าขายเงินตราต่างประเทศ ฯลฯ

6. สนับสนุนการเรียนรู้ของประชาชนซึ่งช่วยส่งเสริมคุณภาพของมนุษย์และแรงงาน เช่น การเรียนการสอนผ่านอินเตอร์เน็ต / E-Learning ฯลฯ

Digital Economy ยังช่วยอำนวยให้กิจกรรมทางเศรษฐศาสตร์ของภาคต่างๆ มีมูลค่าเพิ่มขึ้นมีประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วย นอกจากนี้ ยังสนับสนุนความแข็งแกร่งในการกำหนดกลยุทธ์การตลาด จากการที่ได้รับข่าวสารข้อมูลที่กว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Digital Economyความเห็น (0)