​170322-1 คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด C – Coarse & course

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานุกรม

Revised on 2017.03.21

Ref.#596360


Dictionary.com สะกด คำอ่าน “coarse” และ “course”

ทั้งสองคำ สะกดการออกเสียง เหมือนกัน ว่า “KAWRS” หรือ “KOHRS”


Common Errors in English Usage

อธิบาย ความหมาย “coarse” ที่ใช้เป็น คุณศัพท์ เสมอ

ว่าคือ “rough” หรือ “crude”

หากแต่ การออกเสียง ที่เหมือนกัน ทำให้สับสนกับ

“course” ที่เป็น กริยา หรือ นาม ซึ่งมีความหมาย หลายอย่าง


Merriam-Webster Dictionary

ให้ความหมาย คุณศัพท์ “coarse”

ว่า มี “roughness” “rudeness” หรือ “crudeness” ทั้งในด้าน

“spirit” “behavior” หรือ “การใช้ภาษา” เช่นในประโยค ต่อไปนี้

‘A coarse coat. – Coarse sand.’

‘He had coarse manners but a first-rate mind.’

Coarsely chopped onions.’ (ตัดเป็นชิ้นใหญ่ๆ)

‘He laughed coarsely at her.’

‘Coarse language.’ (ภาษาหยาบคาย และก้าวร้าว)


Collins COBUILD English Usage Dictionary

ให้ความหมาย “course” คือ

“ชุดของ บทเรียน/การบรรยาย” ในวิชาเฉพาะอย่างหนึ่ง

ปกติ รวมทั้ง “งานอ่านและงานเขียน ที่นักเรียน ต้องกระทำ”

โดยกล่าวว่า “บางคน takes’ a course’ หรือ

does a course in a subject.’ เช่น

‘The department also offers a course in Opera Studies.’

‘She took a course in Latin.’

ข้อควรระวัง:

อย่ากล่าวว่า บางคน “takes a course ‘of’ บางสิ่ง”

ใน British English อ้างถึง คนที่เรียนหลักสูตร ว่า

เป็น “the people on the course” เช่น

‘There were about 200 people on the course.’

ใน US English อ้างอิงถึง คนเรียนเช่นนี้ว่า

เป็น “the people in the course” เช่น

‘How many are there in the course as a whole?’


Oxford Advanced Learner’s Dictionary

อธิบายว่า

ใน “British English” ใช้ “course”

อ้างอิงถึง “หลักสูตร/การบรรยาย” ของวิชาหนึ่ง เช่น

‘a physics course’

‘a course of ten lectures’

ใน “US English” จะใช้ว่า

“a physics course/program’ หรือ

‘a program of ten lectures.’

ความหมายของ “course” ในการใช้แบบ US English

ปกติ คือ “หน่วยเดียว” ที่เป็นส่วนหนึ่ง ของระยะของการศึกษาที่ยาวนานกว่า เช่น

‘I have to take a physics course/class.’

โดยที่สิ่งนี้ ใน British English เรียกว่า “module”

โดยเฉพาะใน วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย

ความหมายของ “course” ในการใช้แบบ British English

ยังให้หมายถึง “ระยะเวลาในการศึกษาที่ วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย” เช่น

‘a two-year college course.’

โดย US English กล่าวถึงสิ่งนี้ ว่า ‘a two-year college program.’


Oxford Advanced Learner’s Dictionary

อธิบาย การใช้ วลี “of course” ว่า

บ่อยครั้ง ใช้ “of course” เพื่อแสดงว่า

“สิ่งที่คุณกล่าวนั้น ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจ” หรือว่า

“เป็นสิ่งที่รู้จักหรือยอมรับแล้วโดยทั่วไป”

ด้วยเหตุนี้ และเพราะเป็นเรื่อง ยาก ในการออกทำนองเสียงให้ถูกต้อง

อาจเป็นการไม่สุภาพ ถ้าใช้ “of course” หรือ “of course not”

เมื่อตอบคำ “ขออนุญาต หรือขอข้อมูล”

จึงเป็นการ ปลอดภัยกว่า ถ้าจะหลีกเลี่ยง ใช้แทนด้วย คำหรือวลี อื่น เช่น

‘Is this the right room for the English class?’ ‘Yes, it is.’

‘Can I borrow your dictionary?’ ‘Certainly’ (เป็นทางการ) ‘sure’ (กันเอง)

‘Do you mind if I borrow your dictionary?’ ‘Not at all’ หรืออย่างกันเองว่า ‘go ahead’

หากใช้ “of course/of course not” อาจออกท่วงทำนองเสียง

เหมือนกับว่า “คุณคิดว่า คำตอบ ต่อคำถามนั้น

เห็นแล้วว่าควรเป็นอย่างไร โดยที่ผู้ถามไม่ควรต้องถาม”

ในทำนองเดียวกัน “ไม่ควรใช้ ‘of course’ เป็นคำตอบ

“ต่อข้อความที่ เป็นความจริง” หรือ “เมื่อบางคนแสดงความคิดห็น”

แนะนำให้แทน ด้วย คำหรือวลี อื่น เช่น

‘It’s a lovely day.’ ‘It certainly is’/’Yes, it is.’

‘I think you’ll enjoy that play.’ ‘I’m sure I will.’/’Yes, it sounds really good.’


Cambridge British Grammar Dictionary

อธิบาย การใช้ วลี “of course”

เพื่อ อ้างอิงถึง “สิ่งต่างๆ ที่เห็นได้ชัด” หรือ “ทราบดีแล้ว”

ทั้งกับผู้พูด และผู้ฟัง หรือทุกคน เช่น

“A tropical climate is, of course, very humid, so we sweated all the time.”

(เราใช้เครื่องหมาย ‘,’ ทั้งก่อน-หลัง ‘of course’

เพื่อแสดงว่า “อ้างอิงถึงข้อความแรกทั้งหมด) เช่น

  • It’s a public holiday – that’s why the shops are closed.ss
  • Oh, of course, yes! I’d completely forgotten.

ใช้ “of course” เมื่อ สถานการณ์/ข้อมูลนั้น” ไม่น่าแปลกใจ เช่น

‘Our car broke down on the way to the station so, of course, we missed the train and had to buy new tickets. It cost us $80!’

‘He’s mega-rich and, of course, he can afford to fly first class all the time.’

ใช้ “of course” ให้หมายถึง “yes”

เมื่อต้องการให้การอนุญาต ให้ทำบางสิ่ง เช่น

   • Can I borrow your newspaper for a minute?’
   • Of course, Go ahead.

คำเตือน

อย่าใช้ “of course” เมื่อ ให้คำตอบ ต่อคำถามหนึ่ง

และ ให้ข้อมูล ที่ผู้ฟัง“มิได้รู้มาก่อนแล้ว “อันอาจให้ สำเนียงที่ ไม่สุภาพ” เช่น

   • When you were in London, did you go to any shows?
   • Yes, we did. We went to three.

(ผู้ฟัง อาจ ตีความหมาย “of course” แบบนี้ ว่าหมายถึง

“คุณคิดได้อย่างไร ว่าเราจะไม่ไปดู ‘shows’ เลย” และ ก็อาจคิดไปว่า

ผู้ฟัง มีความรู้สึก ว่า “เขาถามคำถามโง่มาก”)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Revised C 170215ความเห็น (0)