รวมสุดยอด วิชาอินเตอร์ ยอดนิยม

IELTS คือ ข้อสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับผู้สนใจทั่วไป โดยเฉพาะผู้ที่สนใจไปเรียนต่อต่างประเทศหรือต้องไปทำงานต่างประเทศ นิยมเรียกสั้น ๆ ว่า “ไอเอลส์” โดยการทดสอบจะครอบคลุมทั้ง 4 ทักษะคือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน​

รวมสุดยอด วิชาอินเตอร์ ยอดนิยม

IELTS คือ ข้อสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับผู้สนใจทั่วไป โดยเฉพาะผู้ที่สนใจไปเรียนต่อต่างประเทศหรือต้องไปทำงานต่างประเทศ นิยมเรียกสั้น ๆ ว่า “ไอเอลส์” โดยการทดสอบจะครอบคลุมทั้ง 4 ทักษะคือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน

TOEIC คือ ข้อสอบมาตรฐานระดับสากล ในการวัดทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน ซึ่งการสอบ TOEIC จัดทำขึ้นโดย Educational Testing Service (ETS) ที่เมืองพริ้นส์ตัน รัฐนิวเจอร์ซี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกว่า เป็นองค์กรชั้นนำในด้านกรพัฒนาแบบทดสอบต่าง ๆ เช่น TOEFL, GMAT, GRE, SAT เป็นต้น

GED คือ การสอบเพื่อเทียบวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลายตามหลักสูตรการศึกษาของสหรัฐอเมริกา คล้ายกับ IGCSE ที่เป็นการสอบเทียบวุฒฺิชั้นมัธยมปลายแต่เป็นของอังกฤษ วุฒฺิ GED เป็นที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานด้านการศึกษาของประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย ว่าวุฒิดังกล่าวสามารถใช้ได้เทียบเท่ากับวุฒิจบการศึกษา มัธยมปลายและสามารถใช้ยื่นเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคไทยและภาคภาษาอังกฤษได้ ข้อสอบ GED มีวิชาดังต่อไปนี้ Math , Social , Science , Language Arts -Reading

SAT คือ ข้อสอบมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงหลักสูตรอินเตอร์ในเมืองไทยใช้ประกอบการสมัครเข้าเรียนระดับปริญญาตรี เหมือนกับการแอดมิชชั่นของเรา ข้อสอบจะวัดทักษะด้าน verbal และ mathematical reasoning ของนักเรียน ระยะเวลาในการสอบจะอยู่ที่ 3 ชม.

CU-TEP คือ แบบทดสอบเพื่อวัดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา ทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา โดยจะเป็นการวัดทักทษะด้านการฟัง อ่าน เขียน และพูด

CU-AAT คือ ข้อสอบที่ใช้วัดความรู้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษที่จะเข้าหลักสูตรนานาชาติของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยในข้อสอบ CU-AAT จะมี 2 ส่วน ด้วยกัน คือ ส่วนของคณิตศาสตร์ จะมี 55 ข้อ 70 นาที คะแนนเต็ม 800 คะแนน และ ส่วนของภาษาอังกฤษ มี 55 ข้อ เวลา 70 นาที คะแนนเต็ม 800 คะแนน

CU-BEST คือ แบบทดสอบความถนัดทางธุรกิจแนว GMAT สำหรับใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆในระดับปริญญาโท/เอก ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ “CU-BEST” เป็นข้อสอบคำถามภาษาไทย กับ ภาษาอังกฤษ

CU-ATS คือ แบบทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใช้เพื่อเข้าเรียนต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ (Inter)โดยข้อสอบมีความคล้ายกันกับข้อสอบของ SAT-II

TU-GET คือ แบบทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ข้อสอบมีทั้งหมด 3 พาร์ท คือ Grammar , Vocabulary และ Reading Comprehension

TOEFL คือ การทดสอบภาษาอังกฤษตามแบบมาตรฐานของอเมริกัน สำหรับการสอบ TOEFL สามารถนำผลสอบไปเพื่อศึกษาต่อหรือว่าสมัครงานในประเทศที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการสื่อสารได้ค่ะ โดยผลสอบ TOEFL จะมีอายุการใช้งาน 2 ปี หลังจากที่ได้รับการทดสอบค่ะ

IGCSE คือ การสอบเทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย ระบบอังกฤษ โดยมีวิชาให้เลือกสอบ 5 กลุ่มรายวิชาดังนี้ ภาษา เช่นภาษาอังกฤษ, ภาษาฝรั่งเศศ เป็นต้น , ศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , คณิตศาสตร์ , ความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคและวิชาชีพ

SMART-II คือ แบบทดสอบที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อทดสอบความพร้อมของผู้สอบในการเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาทางบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ข้อสอบมี 2 ส่วนคือ การเลือกใช้ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ , การอ่านเชิงวิเคราะห์

GMAT คือ ข้อสอบที่ใช้วัดความสามารถของผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาบริหารธุรกิจซึ่งรวมทั้ง MBA, M.S. Marketing, M.S. Finance, MIS (สำหรับสาขา MIS ของบางมหาวิทยาลัยอาจต้องใช้คะแนน GRE แทน)

GRE คือ ข้อสอบพื้นฐานสำหรับศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสหรัฐอเมริกาข้อสอบประกอบด้วย 3 ส่วน คือ Quantitative Reasoning , Verbal Reasoning , Analytical Writing

SAT-II คือ ข้อสอบวัดความรู้ความถนัดในสาขาวิชาเฉพาะ ทาง Physics, Chemistry และ Biology สำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์ ในหลักสูตรอินเตอร์หรือศึกษาต่อต่างประเทศ

MUIC คือ หลักสูตรการเรียนการสอนแบบนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยจะมีการจัดสอบทั้งหมด 4 รอบต่อปีการศึกษาคือ ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ , พฤษภาคม , มิถุนายน และ ตุลาคม

TOEFL MUIC คือ ข้อสอบที่วัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่ต้องการจะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University International College; MUIC) ซึ่ง TOEFL MUIC นั้นถูกพัฒนามาจากข้อสอบ TOEFL ITP ประกอบไปด้วย Listening Comprehension, Structure and Written Expression และ Reading Comprehension แต่ TOEFL MUIC จะเพิ่มในส่วนของ Writing Essay เข้ามาด้วย นอกจากนี้ยังมีข้อสอบส่วนอื่นๆอีก ที่ใช้ในการวัดความรู้ความสามารถผู้ที่ต้องการจะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของ MUIC ได้แก่ ข้อสอบคณิตศาสตร์ (Mathematics) และข้อสอบวิชาเฉพาะสำหรับผู้ที่ต้องการจะศึกษาในด้าน Entertainment Media Production (EM) และ Communication Design (CD) ซึ่งทั้งหมดนี้เราเรียกรวมกันว่า “MUIC Entrance Exam”

MUIDS คือ โรงเรียนนานาชาติในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้สนใจสมัครสมัครเข้าเรียน MUIDS จะต้องมีคะแนน TOEFL ในการยื่นสมัคร ส่วนค่าเทอมจะอยู่ที่ ประมาณปีละ 550,000 บาท

AP คือ โครงการเพื่อการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยมีทั้งคอร์สเรียนล่วงหน้าและการสอบวัดผล โครงการสอบ AP จัดโดย College Board (ผู้ดำเนินการสอบ SAT)

PSAT คือ การสอบเพื่อเตรียมความพร้อม หรือเรียกง่ายๆ ว่าลองข้อสอบก่อนการสอบ SAT เพื่อศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยคะแนน PSAT ไม่มีผลใดใดต่อการพิจารณาของมหาวิทยาลัย ยกเว้นบ้างมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

SSAT คือ ข้อสอบแบบปรนัยมาตรฐานที่โรงเรียนนานาชาติเอกชนระบบอเมริกันทั่วโลกส่วนใหญ่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา SSAT ย่อมาจาก ย่อมาจาก Secondary School Admission Test

GCSE คือ ระบบการศึกษาสำหรับเด็กที่มีอายุ 14 – 16 ปี ในโรงเรียนหรือวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ รวมถึง เวลล์ และ ไอแลนด์เหนือ เริ่มสอบได้ตั้งแต่อายุ 16ปีขึ้นไป โดยมีรายวิชาให้ศึกษามากกว่า 40 รายวิชา

ISEE คือ การสอบอย่างหนึ่งที่โรงเรียนเอกชนและ Magnet School ในสหรัฐอเมริกาใช้ในการคัดเลือกนักเรียนเข้ามาศึกษา โดยจะพิจารณาควบคู่ไปกับการสอบ SSAT

SHSAT คือ การสอบของนักเรียนระดับเกรด 8 และ 9 ที่อาศัยอยู่ในเมืองนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนที่กำหนดในเมืองนิวยอร์ค

CMMU คือ ข้อสอบวัดความสามารถเชิงวิเคราะห์ ของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รวมสุดวิชายอด วิชาอินเตอร์ ยอดนิยม

คำสำคัญ (Tags)#IELTS คือ#TOEIC คือ#GED คือ#SAT คือ#CU-TEP คือ#CU-AAT คือ#CU-BEST คือ#CU-ATS คือ#TU-GET คือ#TOEFL คือ#IGCSE คือ#SMART-II คือ#GMAT คือ#GRE คือ#SAT-II คือ#MUIC คือ#MUIDS คือ#AP คือ#PSAT คือ#SSAT คือ#GCSE คือ#ISEE คือ#SHSAT คือ#CMMU คือ

หมายเลขบันทึก: 626217, เขียน: 21 Mar 2017 @ 10:03 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)