.........ของฝากในวันนี้คงจะเป็นรายชื่อวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกที่มีในสำนักวิทยบริการของเรา รายชื่อนี้เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะว่าพิมพ์ไม่ทัน ดังนั้นขอยกยอดไปไว้คราวหน้านะค่ะ มีทั้งหมด ขณะนี้ ทั้งหมด 404 ชื่อเรื่องซึ่งอย่างน้อยผู้ที่สนใจก็ได้นำไปประกอบในการพิจารณาทำวิทยานิพนธ์ต่อไป......

บรรณานุกรม

ชัญญา อภิปาลกุล. รูปแบบการพัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารและการจัดการศึกษาภายใต้โครงสร้างการกระจายอำนาจการบริหารการศึกษา : กรณีศึกษาของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น. (ศศ.ด.) สาขาพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548.

ประยุทธ ชูสอน. พฤติกรรมภาวะผู้นำและแนวทางการพัฒนาสู่ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในเขตตะวันออกเฉียงเหนือ. (ศศ.ด) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548.

กัญญา โพธิวัฒน์. ทีมผู้นำการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนประถมศึกษา : การศึกษาเพื่อสร้างทฤษฎีฐานราก. (ศษ.ด) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548.

พิธาน พื้นทอง. ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพโรงเรียนขนาดเล็กใภคตะวันออกเฉียงเหนือ. (ศษ.ด.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548.

วันเพ็ญ สมภพรุ่งโรจน์. การศึกษาและพัฒนาความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติงานของพนักงานโดยใช้การฝึกอบรมแบบเพื่อนช่วยเพื่อน. (กศ.ด.) จิตวิทยาการให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2547.

จุฑาทิพย์ ภารพบ. การพัฒนาระบบการให้ข้อมูลย้อนกลับ 36 องศาเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของคณะวิชาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ. สาขาวิชาอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.