lita9

"ฬิฏา"
บรรณานุกรมวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกที่มีในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีค่ะ

  .........ของฝากในวันนี้คงจะเป็นรายชื่อวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกที่มีในสำนักวิทยบริการของเรา รายชื่อนี้เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะว่าพิมพ์ไม่ทัน ดังนั้นขอยกยอดไปไว้คราวหน้านะค่ะ มีทั้งหมด ขณะนี้ ทั้งหมด 404 ชื่อเรื่องซึ่งอย่างน้อยผู้ที่สนใจก็ได้นำไปประกอบในการพิจารณาทำวิทยานิพนธ์ต่อไป......

บรรณานุกรม

ชัญญา อภิปาลกุล. รูปแบบการพัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารและการจัดการศึกษาภายใต้โครงสร้างการกระจายอำนาจการบริหารการศึกษา : กรณีศึกษาของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น. (ศศ.ด.) สาขาพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548.

ประยุทธ ชูสอน. พฤติกรรมภาวะผู้นำและแนวทางการพัฒนาสู่ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในเขตตะวันออกเฉียงเหนือ. (ศศ.ด) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548.

กัญญา โพธิวัฒน์. ทีมผู้นำการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนประถมศึกษา : การศึกษาเพื่อสร้างทฤษฎีฐานราก. (ศษ.ด) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548.

พิธาน พื้นทอง. ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพโรงเรียนขนาดเล็กใภคตะวันออกเฉียงเหนือ. (ศษ.ด.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548.

วันเพ็ญ สมภพรุ่งโรจน์. การศึกษาและพัฒนาความสามารถในการเผชิญอุปสรรคในการปฏิบัติงานของพนักงานโดยใช้การฝึกอบรมแบบเพื่อนช่วยเพื่อน. (กศ.ด.) จิตวิทยาการให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2547.

จุฑาทิพย์ ภารพบ. การพัฒนาระบบการให้ข้อมูลย้อนกลับ 36 องศาเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของคณะวิชาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ. สาขาวิชาอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รายชื่อวิทยานิพนธ์ที่น่าสนใจ

คำสำคัญ (Tags)#บรรณานุกรมวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก

หมายเลขบันทึก: 62616, เขียน: 24 Nov 2006 @ 05:32 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 21:38 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

ขอบคุณครับ มาพบโดยบังเอิญ มีประโยชน์ในการสืบค้นแหล่งวิทยานิพนธ์ ป.เอก ต่อไป ครับ
เขียนเมื่อ 

มีประโยชน์มาก ๆ เลยคะ แต่นิวคงไม่ได้อ่านวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ของคนไทยเลย  ฮือ ๆ

 

บานเย็น ภัทรเกียรติเจริญ
IP: xxx.123.239.119
เขียนเมื่อ 
ขอคุณมากๆ คะ เป็นแหล่งสารสนเทศระดับป.เอก ที่น่าสนใจ
ปิยพจน์
IP: xxx.29.39.11
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ ผมจะรีบหาฉบับมาอ้างอิงครับ