ไพศาล วรสถิติย์. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานีอนามัยเป็นศูนย์สุขภาพชุมชน. (กศ.ด) สาขาพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548.