เอกสารแปล (Translation)

ขั้นตอนของระบบการจัดการความรู้ ในการสำรวจองค์กรตำรวจ  

1.เกริ่นนำ

                  การจัดการความรู้ ทำให้การเรียนรู้ ง่ายและสะดวกขึ้น  การจัดการความรู้ทำให้มีหลักการที่เป็นขั้นเป็นตอน ในการเรียนรู้  ทำให้ได้ความรู้อย่างเต็มที่ และประสบผลสำเร็จ  ด้วยเหตุผลข้างต้นทำให้มีการนำการจัดการความรู้มาใช้ในองค์กรตำรวจ เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อย ของบ้านเมือง  

2. การสำรวจ ตำรวจ                 สำรวจ เพื่อความโปร่งใส ความกระจ่างชัดในองค์กรตำรวจ  สำรวจการเก็บรวมรวมหลักฐานในการพิจารณาคดี  การสำรวจมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อที่จะได้จัดการได้ถูกต้อง  

3. ขั้นการเติบโตของแบบจำลอง Knowledge Management System  state model  ขององค์กรตำรวจ

ขั้นที่1  เจ้าหน้าที่ กับเทคโนโลยี

ขั้นที่ 2  เจ้าหน้าที่กับเจ้าหน้าที่

ขั้นที่3   เจ้าหน้าที่กับเอกสาร สารสนเทศต่างๆ

ขั้นที่ 4  เจ้าหน้าที่กับการนำไปประยุกต์ใช้  

4. เจ้าหน้าที่ กับ เทคโนโลยี             ปกติไม่ว่าการที่จะทำงานบันทึกข้อมูล หรือ ค้นหาข้อมูล จะกระทำ จากการใช้แฟ้มข้อมูล  กระดาษ  ต่างแผนกต่างคนต่างทำ ไม่ก้อให้เกิด ข้อมูลที่ ใช้ร่วมกัน  แต่ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่เองต้องหันมาใช้เทคโนโลยีมากขึ้น จากการเขียนแบบฟอร์ม รายงาน จะต้องใช้เก็บบันทึกในคอมพิวเตอร์ ใช้ระบบฐานข้อมูลร่วมกัน ทำให้เจ้าหน้าที่มีความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีอีกด้วย  

5. เจ้าหน้าที่ กับ เจ้าหน้าที่             เจ้าหน้าที่ แต่ละคน รู้แตกต่างกันไป   ดังนั้น จึงต้องกระทำการให้ คนที่รู้สามารถถ่ายทอดให้กับคนที่ไม่รู้   เพิ่มจำนวนคนให้รู้มากขึ้น  

6. เจ้าหน้าที่ ต่อ  ขั้นของข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลสารสนเทศจากผู้ที่ทำงาน เป็นความรู้ที่ถูกเก็บและสามารถใช้ได้กับทุกคนที่ต้องการ  เทคนิคของขุมเหมืองความรู้สามารถประยุกต์จากการค้นหาข้อมูลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน   แล้ว นำมารวบรวมจัดเก็บเป็น คลังข้อมูล     การร่วมกับแบ่งสรรฐานข้อมูลข้อมูล ข้ามหน่วยงานกัน ทำให้คนในองค์กรมีความรู้แลกเปลี่ยนกันและกัน 

  7. เจ้าหน้าที่ กับ การนำไปใช้                 ระบบสารสนเทศแก้ไขปัญหาองค์ความรู้ โดยการสร้างความรู้ให้แก่คนในองค์กร      ปัญญาประดิษฐ์เป็นการประยุกต์แบบหนึ่งในระบบนี้  ปัญญาประดิษฐ์ถูกสร้างในสาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อประดิษฐ์เครื่องมือที่แสดงออกคล้ายลักษณะของมนุษย์  ปัญญาประดิษฐ์มาจากพื้นฐานความรู้ของมนุษย์  และ นำไปสู่ความเป็นจริง

  8. การอภิปราย                 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานความรู้ของตำรวจได้ ดี ตำรวจอาจมีการ จับข้อมูลแค่บนกระดาษ หรือในฐานข้อมูลหรือระบบข่าวสารอาชญากรรม ถ้ามีเกินกว่ามีฐานข้อมูลหนึ่ง  (ซึ่งคุณสมบัติตรงกันข้ามพอเป็นไปได้) ข้อมูลนี้เป็นเอกสารใช้ในการดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อพิสูจน์ว่าการกระทำบริสุทธิ์ หรือไม่  เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ระบบเกี่ยวกับระบบผู้เชี่ยวชาญ ในการสืบสวนสอบสวน ( AICAMS)    

9. การสรุป                 ผลรวมของข้อมูลสารสนเทศจากเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้น ก่อให้เกิดแนวทางของความเป็นไปได้ จนเป็นผลสรุปที่บ่งบอกที่มา ที่ไปได้ สามารถพิสูจน์ ว่า เหตุการณ์ใดเป็น จริง ไม่เป็นจริง  

     ที่มา  : 

  ผู้เขียน  :  Petter Gottschalk

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM

คำสำคัญ (Tags)#km#มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หมายเลขบันทึก: 62612, เขียน: 24 Nov 2006 @ 04:51 (), แก้ไข: 19 May 2012 @ 16:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)