การจัดการความรู้สำหรับ การดำรงชีวิต: เพื่อทำให้โลกมีที่สถานภาพที่ดีขึ้น

Nonglak

  การจัดการความรู้สำหรับ   การดำรง ชีวิต : เพื่อทำให้โลกมีที่สถานภาพที่ดีขึ้น
            
By  Joseph  Rubenfeld   ทำไมเราถึงต้องรวบรวมความรู้มาใช้สำหรับปรับปรุง แก้ไข ปัญหาของชีวิตและให้เหมาะตามโอกาส KM  ได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของโลก   อีกทั้งยังรวมถึงการยึดรวม   การจัดระเบียบและการกระจายความรู้ภายในองกรค์   KM มุ่งมั่นที่จะส่งสเสริมเเละสนับสนุนการเรียนรู้เเละการนำสิ่งใหม่เข้าในองค์กร และเพื่อการเผยแพร่ต่อ
                           
         KM  คือการเสนอที่จะใช้หลักสติปัญญาเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของการทำให้โลกมีสถานภาพที่ดีขึ้น .
ไม่ใช่เรื่องง่ายในการดำรงชีวิต   เราจึงต้องเชิญชวนให้เบ้นในแต่ละพื้นที่มีกรลงความเห็นและตัดสินโดยปราศจากประสบกรณ์และข้อมูลที่ลึกซึ้งเพื่อที่จะก่อให้เกิดทางเลือกอันชาญฉลาด   และ จากตัวเลือกทั้งหลายเหล่านี้มีผลสำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเราและครอบครัว        หลักการของ KM สามารถแนะแนวทางการดำเนินชีวิตของเราให้ดำเนินไปได้อย่างชาญฉลาดในการตัดสินสิ่งที่สำคัญที่เกี่ยวกับแง่ของความสัมพันธ์   การศึกษา อาชีพ ศาสนา ศีลธรรมจรรย จริยธรรม สุขภาพและ สิ่งบันเทิง   Through a s ingle  Portal to Life   มันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ในการที่จะรวบรวมความคิดอันชาญฉลาดและประสบการณ์ของกลุ่มชน    จะทำงานอะไรและดำเนินงานนั้นอย่างไร
      
การจัดการควารมรู้  ไม่ ใช่จะหมายถึงแต่ ระบบคอมพิวเตอร์  ถึงแม้ว่าระบบคอมพิวเตอร์ ส่วนใหญ่ และที่เติบโตที่จะสนับสนุน KM   KM  นั้นรวมถึง แนว คิ นั้นเป็นที่ เกื้อกูลกัน " ชมรมในทางปฏิบัติ " และที่ แบ่งปัน ความรู้ที่กระตุ้น มา ในสิ่งที่ผู้คนสามารถมีการอภิปราย เช่นเดียวกัน ,  KM สำหรับชีวิตจะ มี คอมพิวเตอร์ เป็น สิ่งอำนวยความสะ ดวก สำหรับการอภิปราย รวมทั้งการชุมนุม พบปะ กัน - การอภิปรายหน้าและคำแนะนำ ในการนั่งประชุม
            ทุกวันนี้ ประชากร ส่วนใหญ่อยู่ ในประเภทของ ที่ปรึกษา / ผู้แนะนำ / ครู สิ่งนี้รวมถึงผู้แนะนำการแนะแนว , พวกพระ , คนงานเกี่ยวกับสังคม , นักจิตวิทยา , จิตแพทย์ , แพทย์ , นางพยาบาลและโพรไวเดอร์ , นักบัญชี , ทนาย , ครู , ศาสตราจารย์ , ผู้ขอคำปรึกษา , researchers, ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการขายและการตลาด , ผู้จัดการและผู้ดูแล , รถม้าสี่ล้อขนาดใหญ่ , เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับทหารและรัฐบาลจำนวนมากมาย การเพิ่มขึ้นขององค์การจำนวนมากนั้น มีความสำคัญ ที่ บทบาท และ คำแนะนำ เหล่านี้รวมถึง Alcoholic   knockoffs ที่ไม่มีการเปิดเผย ,  AAA และ knockoffs  ผู้ลาดตระเวน   ผู้คนในสมาคมแห่งสหรัฐอเมริกา ได้ ถอนตัวและ knockoffs, และอื่นๆจำนวนมากมาย สมาคมผู้จัดการโครงงานได้พัฒนาเอกสารมากมายที่ให้สิทธิ์ เกี่ยวกับจัดการโครงงานของความรู้ ( PMBOK ) สิ่งนี้สามารถถูกใช้เป็นแบบตัวอย่างสำหรับ KM สำหรับการดำรงชีวิต .

      KM
สำหรับ การดำรง ชีวิต ของการจัดการความรู้   จะถ่ายทอด ออกมา เป็นระยะๆอยู่ในรูปแบบหนังสือกับซึ่งคล้ายกับสารานุกรมรวมทั้งเอกสาร hyperlinked ที่สามารถเข้าถึงจากอินเตอร์เนต  ทำให้เราทราบสิ่งที่เราสนใจได้อย่างชัดเจน , มันสามารถถูกจำกัดให้คำอธิบายสรุปหลักการสำคัญ , กับเอกสารอ้างอิงมากมายให้เอกสารอื่นๆและที่ เก็บเอกสาร เวบ ที่ แจ้งรายละเอียดและ ตัวอย่าง           อินเตอร์เนต เป็นระบบห้องสมุดขนาดใหญ่     มีข้อมูลและคำแนะนำ ข้อมูล " อ้างอิงอย่างโดยทั่วไป เป็นจำนวนมาก " ให้ ข้อมูล ดิบและการวัดของปริมาณต่างๆขณะที่ " คำแนะนำ " รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนหนึ่งกับแผนภูมิหรือข้อสรุป ความรู้ , ในเนื้อความนี้อ้างถึง ข้อมูลที่มีระดับสูง .

        Knowledge 
ที่ผ่านมาให้ความเข้าใจหรือความฉลาดที่เข้าใจง่าย , ความรู้รวมถึงวิธีใช้คำแนะนำที่จะใช้แก้ปัญหา มี 3 ระยะ ในการ ให้ความรู้ในเนื้อความนี้ ระยะ ทีที่ต้องเข้าใจกับ ปัญหาหรือการวินิจฉัยปัญหา สิ่งนี้รวมถึงการรวบรวมคำแนะ ที่สำคัญ ที่จะทำการตัดสินใจหรือเสนอข้อคิดเห็นการแก้ปัญหา ระยะ2 ต้องให้การเลือกและที่จำกัด ทางที่เป็นไปได้ หรือศักยภาพมาก ขึ้นใน การแก้ปัญหา ระยะ3 รวมถึงการแสดงการแก้ปัญหาและการจัดการความก้าวหน้าของเครื่องมือของ การแก้ไขปัญหา

        ทั้งหมด
ของสิ่งนี้เหมาะสมกับสิ่งที่แสดงแต่ละอัน ใน สามระดับที่แตกต่าง กัน ระดับที่ 1 คือสำหรับผู้เชี่ยวชาญใน ขอบเขต หัวข้อ สิ่งนี้รวมถึงการใช้เทคนิคสมันใหม่ ที่ ซับซ้อน ที่ใกล้ตัวมากขึ้น      ระดับที 2 คือสำหรับผู้ประกอบการงานหรือ ที่ปรึกษา หรือผู้ซึ่งผู้แนะนำใช้เป็นประโยชน์ระบบที่จะแนะนำ ส่วน อื่นๆ แต่ไม่ได้หมายถึงผู้ที่เชี่ยวชาญ อย่างไรก็ตาม เขาต้องการมากกว่าการอธิบาย ที่ ลึกซึ้ง สู่ ผู้ใช้ปลายทาง ผู้ซึ่งมีผลกระทบ ต่อกัน ระดับที่ 3 ระดับของ   layperson    เขาไม่ได้ต้องการความรู้ ถึง การแก้ปัญหาและต้องการอธิบาย ที่ตรงไปตรงมา ในภาษา ที่เข้าใจ ง่ายกับความช่วยเหลือจำนวนมาก .
  กระบวนการตัดสินใจ เป็นกระบวนการที่ต้องให้คำแนะนำอยู่เสมอๆ ดังนั้นจึงได้มีการทำซ้ำ เริ่มตั้งแต่การรวบรวมคำแนะนำต่างๆ และสรุปผล กระบวนการกระทำนั้นเกิดระหว่าง 2 ระยะคือ ย้อนกลับมาทำและไม่ย้อนกลับมา

          ระยะแรกได้จัดปัญหาและการตัดสินใจ สิ่งนี้เป็นการยากที่ต้องมาจับคู่กัน ซึ่งก่อนหน้านี้รู้ประเภทของปัญหา จะมีรายชื่อปัญหาและคำแนะนำต่างๆ  ไม่ว่าเรื่องเกี่ยวกับการทดสอบหรือความรู้สึกของคำถามที่สิ่งนั้นจะต้องมีสิ่งตอบรับกลับมา หมายเหตุเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ : สิ่งหนึ่งของความฉลาดของโปรแกรม , Eliza, จิตแพทย์นั้นได้เลียนแบบซึ่งไม่ใช่ความชำนาญอย่างเช่นการมองเห็น ได้ใช้โปรแกรมมาช่วย โดยใช้คำถาม ถามคนไข้ ซึ่งเล่นคำนั้นบ่อยๆ การทำเช่นนี้อาจผิดกฎหมายโดยเปิดจากผู้ซึ่งเกี่ยวกับมนุษย์ที่ทำปฏิกิริยากับระบบ , เพราะว่าเขารู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เครื่องมือ , แม้ว่าคอมพิวเตอร์ไม่มีความสามารถที่จะจัดเตรียมคำแนะนำหรือคำแนะนำเกี่ยวกับสิ่งต่างๆได้

              เครื่องมือในการจัดการความรู้

มีหลายเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นและเป็นเครื่องมือที่ถูกใช้สำหรับการพัฒนาระบบที่จะสนับสนุนกิจกรรม สิ่งนี้คือ วิศวกรรมความรู้ สิ่งที่ถูกใช้อย่างแผ่หลายเป็นเวลา 20 ปี ถูกพัฒนาระบบโดยชักนำการสัมภาษณ์ที่โครงสร้างกับผู้เชี่ยวชาญในส่วนพื้นที่ เทคโนโลยีที่ 2 สิ่งที่ที่มีให้อย่างโฆษณาสำหรับ 10 ปีที่ผ่านมา คือ การถูกเรียกกรณี การมรเหตุผลพื้นฐาน ในสิ่งที่เก็บอัตโนมัติในอดีต กล่าวคือ นิยาม ปัญหาหรือคำถามนั้นจะถูกตอบอย่างสมบูรณ์จากเทคโนโลยีที่ 3 เทคโนโลยีที่ 3 นั้นเป็นการใช้เฟรมกับช่องในสิ่งที่สคริปบรรยายปัญหา ช่องต่างๆนั้นจะชี้เกี่ยวกับคำแนะนำที่ถูกต้องและมีประโยชน์ในการตัดสินใจแก้ปัญหา และช่องอื่นๆก็จะชี้เกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการวินิจฉัยหรือการตัดสินใจ สิ่งนั่นจะถูกชี้อาศัยคำแนะนำในช่องใส่ความต้องการ เครื่องมืออื่นๆจำนวนมากมายที่มีให้อย่างโฆษณาสำหรับความรู้ตรวจสอบอย่างระมัดระวังและโดยทั่วไปที่แจกจ่ายสิ่งเหล่านี้สามารถประยุกต์ได้โดยทันที    ดังนั้นไม่ใช่เทคโนโลยีใหม่ต้องการถูกพัฒนาแต่จะเป็นประโยชน์สำหรับโปรแกรมใหม่นี้ด้วย
           ศูนย์กลางของการจัดการความรู้    

การจัดการความรู้ไม่ได้เกี่ยวกับเทคโนโลยี แต่มันเกี่ยวกับการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี การคิดที่จะก่อตั้งศูนย์กลางเกี่ยวกับที่ปรึกษาแนะแนวตามที่ต่าง เช่น โรงเรียน สถาบันศาสนา ห้องสมุด หรือ ท้องถิ่นต่าง เป้าหมายหนึ่งเพื่อที่จะเป็นตัวเชื่อม หรือที่เรียกว่า "digital divide" อุปกรณ์ดิจิตอลสามารถช่วยคนที่ต้องการแนวทางหรือที่ปรึกษาเพื่อที่จะง่ายและสะดวกที่จะบรรลุเป้าหมาย   The human organization เกี่ยวข้องกับทุกชนชั้น ในแต่ละขั้นจะประกอบไปด้วยบุคคลที่ความเชี่ยวชาญและคุณภาพดีที่สุด ซึ่งน้อยมาก แต่ละที่จึงจัดให้ที่ปรึกษา องค์กรจะจัดตั้งเป็นนโยบาย   ในขั้นต่ำลงไปจะมีผู้ช่วยฝึกหัด ที่เชี่ยวชาญ ในพื้นที่นั้นภายใต้ สิ่งเหล่านั้นขั้นตอนต่อมาใน โครงสร้างองค์กรนี้ จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนซึ่งได้ถูกจ้างงานนั้น จะมีการจัดเตรียมให้เข้าสู่ศูนย์กลางโดยนำร่องและแนะนำวัตถุในระดับถัดไปในระบบ

ส่วนระดับต่ำสุดจะเป็นส่วนของผู้อาสา ซึ่งระดับนี้ยังรวมถึงผู้ปฏิบัติงานในส่วนกลางด้วย นี้คือ 2 ระดับสุดท้ายที่จะถูกแนะนำให้คำปรึกษาโดยระบบการเข้าถึงสาธารณะทั่วไปมีการใช้ระบบนี้โดยตรง แต่มีขีดจำกัดในระบบการเข้าถึง    ทฤษฎี คือ บุคคลธรรมดา ผู้ซึ่งไม่ใช่คนชำนาญที่จะสามารถจัดการให้คำปรึกษาอย่างท่องแท้แก่บุคคลซึ่งจำเป็นได้รับการปรึกษานั้น   ในเบื้องต้น ของระบบพื้นฐานความรู้ ค่อนข้างจะมีไม่มาก ในแง่ของปัญหาเขาจะเป็นผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญแต่สามารถให้คำปรึกษา ตามกรณีที่จำเป็นได้ซึ่งเหมือนอย่างที่ ว่า การฝึกฝนเป็นสิ่งที่ดีที่สุด   มีหลายๆตัวอย่างในการให้ความช่วยเหลือร่วมมือกันในการแบ่งปันเรื่องความรู้ ทางอินเทอร์เน็ต ตัวเอย่างเช่นเมื่อคุณค้นหาหาหนังสือ หรือ ข้อมูล หัวข้ออารายสักอย่าง คุณจะสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้   ทำไมเราไม่หันมาร่วมมือกัน แล้วสะสมค้นหาความรู้ นั้นๆ เพื่อ การพัฒนาให้ชีวิตเราที่มันมีปัญหาและเพื่อโอกาสอันดีของเราเอง

 เนื้อหาจาก:http://www.whenifallinlove.net/diary/images_background/bg1/back26.gif

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KNOWLEDGE MANAGEMENT

คำสำคัญ (Tags)#km#มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หมายเลขบันทึก: 62607, เขียน: 24 Nov 2006 @ 03:12 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:29 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)