PEA. ได้ 5 G ทอง "สำนักงานสีเขียว"

เดชา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การบริหารจัดการกับสภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกสำนักงาน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสทิงพระ ขอสนับสนุนสำนักงานสีเขียว

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA. ได้รับการประเมินสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office)ระดับดีเยี่ยม หรือรางวัล G ทอง จำนวน ๕ แห่ง จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี

องค์ประกอบของเกณฑ์สำนักงานสีเขียวครอบคลุมระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 การจัดการก๊าชเรือนกระจก การจัดซื้อจัดหาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นเกณฑ์ในการพิจารณารวม ๗ หมวด ได้แก่

1.การบริหารจัดการองค์การ

2.การดำเนินงาน Green Office

3.การใช้พลังงานและทรัพยากร

4.การจัดการของเสีย

5.สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสำนักงาน

6.การจัดซื้อและจัดจ้าง

7.การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

โดยการใหเคะแนนจะพิจารณาถึงสภาพพื้นที่ การปฏิบัติงานด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม ความรู้ความเข้าใจของพนักงาน ปริมาณก๊าชเรือนกระจกที่ได้จากการคำนวณและลดปริมาณก๊าชเรือนกระจกในสำนักงานบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชีวิตคนย่อมมีความแตกต่างความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ตามมาเชียร์

โอโหได้รางวัลเยอะมากๆครับ