บทบาทของนักกิจกรรมบำบัดในกลุ่มผู้ที่มีประสบการณ์ Oncological ในโรคมะเร็งระยะสุดท้าย

"มะเร็ง" โรคร้ายที่คร่าชีวิตใครหลายๆคน

มะเร็ง คือ กลุ่มของโรคที่เกิดจากเซลล์ของร่างกายที่มีความผิดปกติ ในสารพันธุกรรม ส่งผลให้เซลล์เจริญเติบโต

มีการแบ่งเพิ่มจำนวนเซลล์ รวดเร็ว และมากกว่าปกติ จึงทำให้เกิดก้อนเนื้อผิดปกติ และในที่สุดทำให้เกิดการตายของเซลล์

ในก้อนเนื้อซึ่งขาดเลือดไปเลี้ยง เพราะการเจริญเติบโตของหลอดเลือด ถ้าเซลล์พวกนี้เกิดที่อวัยวะส่วนใด จะทำให้เกิดมะเร็ง

ที่อวัยวะส่วนนั้น


มะเร็งมีหลายระยะ ดังต่อไปนี้

ระยะที่ 1 : มะเร็งยังจำกัดอยู่เฉพาะบริเวณที่เป็น ยังไม่รบกวนเนื้อเยื่อข้างเคียง

ระยะที่ 2 : มะเร็งลุกลามเข้าเนื้อเยื่อข้างเคียง แต่ยังไม่ลามไปไกลเกินกว่าอวัยวะนั้นๆ

ระยะที่ 3 : มะเร็งลุกลามไปถึงต่อมน้ำเหลืองใกล้เคียง

ระยะที่ 4 : มะเร็งแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆของร่างกาย


ในที่นี้จะพูดถึงบทบาทในฐานะนักกิจกรรมบำบัด ที่มีต่อผู้รับบริการโรคมะเร็งระยะสุดท้าย

1. ประเมินผู้รับบริการ

ผู้รับบริการโรคมะเร็งระยะสุดท้าย ถือว่าเป็นวาระสุดท้ายของชีวิต สิ่งที่เราควรประเมินนั้น ก็คือ สอบถามความต้องการ

สิ่งที่อยากจะทำในชีวิต สิ่งที่เขายังเป็นห่วง เพื่อว่าช่วงเวลาที่เหลืออยู่นั้นจะมีคุณค่ากับเขามากที่สุด

2. ให้กำลังใจ

กำลังใจ คือ รากฐานความแข็งแรงของจิตใจ ทุกคนเมื่อเจอเรื่องร้ายๆในชีวิต เมื่อได้สิ่งที่เรียกว่ากำลังใจ ก็จะทำให้ใจ

เข้มแข็งมากขึ้น ไม่ว่าหนทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไร เขาก็พร้อมที่จะเดินต่อ ผู้รับบริการโรคมะเร็งระยะสุดท้ายก็เช่นกัน

เขาผ่านเรื่องร้ายอะไรกับชีวิตมามากมาย จิตใจย่อมอ่อนแอลง แต่เมื่อเราได้มอบกำลังใจให้กับเขา แน่นอนว่าใจของเขา

จะต้องเข้มแข็งมากขึ้นกำลังใจในที่นี้นอกจากจะได้รับจากผู้บำบัดแล้ว กำลังใจจากครอบครัว ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมาก

ครอบครัวคือกำลังใจที่สำคัญที่สุดเพราะเป็นบุคคลที่คอยอยู่เคียงข้างมาตลอด และครอบครัวยังถือเป็นความแข็งแรง

ที่ยิ่งใหญ่ของทุกๆคน

3. เสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับผู้รับบริการ

ไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนของชีวิต ความสุขเป็นสิ่งที่คอยเติมเต็มหัวใจเสมอ ยิ่งเป็นช่วงสุดท้ายของชีวิตแล้ว

ความสุขยิ่งเป็นสิ่งที่สำคัญ ดังนั้น นักกิจกรรมบำบัดต้องมีบทบาทที่จะเสริมสร้างความสุขให้กับผู้รับบริการ

เสริมสร้างสุขภาวะในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะทางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ เพื่อให้มีความสุขมากที่สุด

ในช่วงสุดท้ายของชีวิต


4. คอยให้คำแนะนำญาติของผู้รับบริการ

ญาติมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการดูแลผู้รับบริการ ดังนั้นการดูแลญาติ พูดคุยกับญาติให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด

ควบคู่ไปกับการดูแลผู้รับบริการจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกัน อย่างที่ได้กล่าวข้างต้นไปแล้วว่า ครอบครัวถือเป็นความแข็งแรง

ที่ยิ่งใหญ่ของทุกๆคน ดังนั้นก่อนที่ผู้รับบริการจะมีจิตใจที่เข้มแข็ง บุคคลที่ควรจะมีจิตใจที่เข้มแข็งก่อน ก็คือญาติของผู้รับบริการ

เพื่อที่จะสามารถดูแลผู้รับบริการได้ สามารถมอบความแข็งแรง และความสุขให้กับผู้รับบริการในช่วงสุดท้ายของชีวิตได้อย่างเต็มที่


แหล่งอ้างอิงข้อมูล

ดร.ศุภลักษณ์ เข็มทอง. การจัดการตนเองเมื่อเป็นมะเร็ง. นนทบุรี: เทพประทานการพิมพ์, 2553.

แสวง บุญเฉลิมวิภาส. ญาติจะช่วยดูแลผู้ป่วยมะเร็งอย่างไร...ให้ชีวิตมีคุณค่าในเวลาที่เหลืออยู่. กรุงเทพฯ:
โรงพิมเดือนตุลา, 2558.

เฮนรี่ เดรเฮอร์. ใจของคุณคือปราการต้านมะเร็ง.นุชจรีย์ ชลคุป.กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์, 2539.


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัฒนาศักยภาพบุคคลความเห็น (0)