1  ธันวาคม .....วันเอดส์โลก

คำขวัญรณรงค์ต้านภัยเอดส์.....ในวันเอดส์โลก ปีนี้ คือ 

....เอดส์หยุดได้....ร่วมใจรักษาสัญญา

    "Stop AIDS, Keep the Promise"

องค์การอนามัยโลกได้กำหนดวันโรคเอดส์แห่งโลกขึ้น เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2531 เป็นต้นมา  โดยได้กำหนดให้ วันที่ 1 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันรวมใจต้านภัยเอดส์ หรือ World AIDS Day   เพื่อให้ประเทศต่างๆทั่วโลกจัดกิจกรรมรณรงค์ตามแนวคิดที่กำหนดโดยพร้อมเพรียงกัน   ซึ่งในแต่ละปีจะมีคำขวัญเพื่อใช้ในการรณรงค์แตกต่างกัน

                         คำขวัญขององค์การอนามัยโลก ปี พ.ศ. 2531 - 2549 

ปี 2531     ร่วมมือ   ร่วมใจ  ต้านภัยเอดส์

ปี 2532     เมตตาธรรมค้ำจุนโลก  ช่วยผู้ตกเป็นเหยื่อเอดส์  

ปี 2533     สุขภาพดี  ไม่มีเอดส์  สตรีเพศเป็นแกนนำ

ปี 2534     ร่วมมือ  ร่วมใจ   ต้านภัยเอดส์

ปี 2535      เอดส์เป็นปัญหาของทุกคน   ประชาชนต้องร่วมแก้ไข

ปี 2536     จริงจัง   จริงใจ  ขจัดภัยเอดส์

ปี 2537ครอบครัวทั่วไทย ห่วงใยปัญหาเอดส์ : ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือ

ปี 2538      เคารพสิทธิ์  รับผิดชอบ  มอบน้ำใจ  สังคมไทยปลอดเอดส์

ปี 2540      สร้างสรรค์โลกใหม่  ให้เด็กไทยไร้เอดส์

 ปี 2541    คนรุ่นใหม่  ร้อยใจรวมพลัง  หยุดยั้งเอดส์

ปี 2542      รู้เขา  รู้เรา  รู้เท่าทันเอดส์

ปี 2543      เอดส์ลดหรือเพิ่ม  เริ่มที่ผู้ชาย

ปี 2544       เอดส์ลดแน่  ถ้าคุณร่วมแก้ไข

ปี 2545     ทุกชีวิตมีคุณค่า  โปรดอย่าตัดสินด้วยเอดส์

ปี 2547     เยาวชนรุ่นใหม่  เข้าใจเรื่องเพศ  ร่วมป้องกันเอดส์    

ปี 2548     เอดส์หยุดได้....ร่วมใจรักษาสัญญา

ปี 2549     เอดส์หยุดได้....ร่วมใจรักษาสัญญา  .... เช่นเดียวกับคำขวัญวันเอดส์โลกปี 2548  

ความหมายของการรณรงค์( ประพันธ์โดยคุณdpc9)  คือ   การรณรงค์ที่ผ่านมายังไม่เข้มแข็ง  เอดส์ยังล้างผลาญไปเป็นจำนวนมาก  เราจะรวมพลังให้สัญญาว่า  จะร่วมกันหยุดเอดส์ให้ได้ผลในทุกด้าน   รวมทั้งการป้องกัน  การกีดกันรังเกียจ  และการมาร่วมกันสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยเอดส์  เพื่อสันติสุขในชุมชน