• อัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว / พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)  ตำแหน่งพยาบาล  ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เริ่มต้นที่  7,630 บาท
  • มีสวัสดิการประกันสังคม
  • พนักงานมหาวิทยาลัยจะหักเงินสะสม 4%  คณะสมทบ  5 %
  • การเลื่อนค่าจ้าง
  • - ลูกจ้างชั่วคราวจะได้รับฐานเงินเดือนเท่าเดิม  แต่จะมีเงินสมทบให้ ทุก 6 เดือน  โดยได้ครั้งละไม่เกิน 0.5 ขั้นของเงินเดือนข้าราชการ
  • -พนักงานมหาวิทยาลัยจะได้เลื่อนคาจ้างทุก 1 ปี  โดยจะได้รับการพิจารณาดังนี้ 
  • ประเมินได้ ดี  เลื่อนค่าจ้างไม่เกิน 5 %
  • ประเมินได้ดีเด่น เลื่อนค่าจ้างไม่เกิน 10 %
  • ประเมินพอใช้ ไม่ได้เลื่อนค่าจ้าง

 

  • อยากทราบว่ามหาวิทยาลัยอื่น เป็นอย่างไรบ้าง ได้รับเท่าไร มีสวัสดิการอะไรบ้าง เชิญท่าน ลปรร. ด้วยค่ะ