การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา

ถวิล
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา

ดร.ถวิล อรัญเวศ

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา เป็นการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในลักษณะเชื่อม

โยงความสัมพันธ์ระหว่างสาระการเรียนรู้และความสามารถทางการเรียนรู้ที่มีอยู่ในตัวผู้เรียนตามทฤษฎีพหุปัญญาของ โฮวาร์ด การ์เนอร์ (Howard Gardner) ซึ่งจำแนกไว้ 8 ด้าน ได้แก่ ด้านวาจา / ภาษา / ด้านดนตรี / จังหวะ ด้านตรรกะ / คณิตศาสตร์ ด้านทัศนสัมพันธ์ / มิติสัมพันธ์ ด้านร่างกาย /การเคลื่อนไหว ด้านธรรมชาติ ด้านการรู้จักตนเอง และด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่น โดยมุ่นเน้นให้ผู้เรียนแต่ละคนได้พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแก้ปัญหารวมถึงการสร้างผลงานและเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้อย่างมีความสุขและยั่งยืน

ความสำคัญคือทำให้คำนึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมุ่งเน้นผู้เรียนให้ทำกิจกรรม ฝึกทักษะให้เกิดการเรียนรู้ และเกิดการพัฒนาทุกด้านเชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดปัญญาที่หลากหลาย
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทความทางวิชาการถวิล อรัญเวศความเห็น (0)