กลยุทธ์การบริหารคนให้สำราญ และบริหารงานให้สัมฤทธิผล

ถวิล
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


กลยุทธ์การบริหารคนให้สำราญ

และบริหารงานให้สัมฤทธิผล

ดร. ถวิล อรัญเวศ

รอง ผอ.สพท.ชำนาญการพิเศษ

สพป.นครราชสีมา เขต 4

บทนำ

การบริหาร คือการทำงานให้ประสบผลสำเร็จโดยอาศัยเพื่อนร่วมงานช่วยกันทำ

ผู้บริหาร คงไม่สามารถทำงานให้สำเร็จได้ ถ้าไม่ได้รับความร่วมไม้ร่วมมือจากคนในองค์กร

ดังนั้น ผู้บริหารจำต้องมีศาสตร์ และศิลป์ หรือมีกลยุทธ์ในการบริหารงาน โดยเน้นให้คนในหน่วยงานมีความสำราญ หรือมีขวัญกำลังใจใน
การทำงานอันจะนำไปสู่สัมฤทธิผลของงานในองค์กรในขั้นจุดหมายปลายทาง

กลยุทธ์การบริหารคนให้สำราญ

1. ได้ใจคน ผู้บริหารต้อง

1.1 สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงานก่อน เช่น โอบอ้อมอารี วจีไพเราะ สงเคราะห์เพื่อนร่วมงาน ประสานความรวมมือในการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย เสมอต้นเสมอปลาย

1.2 สร้างความรักความปรารถนาดี ให้ความรักความเป็นกันเองให้ความสงสารความเอ็นดูในยามประสบทุกข์ แสดงความยินดีเมื่อประสบความสำเร็จหรือได้รับความก้าวหน้าในการทำงานและวางตัวเป็นกลาง ไม่ลำเอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นพิเศษ ไม่ควรมีคนโปรดเพียงคนใดคนหนึ่งใน

หน่วยงานที่ตนเองบังคับบัญชา

2. มอบหมายงานเหมาะสมกับบุคคล

2.1 มอบให้เหมาะกับความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของแต่ละคน

อาจจะสอบถามความสมัครใจหรือดูผลงานหรือประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมาประกอบ

2.2 มอบหมายงานโดยยึดหลักอาวุโสในราชการ เช่น วิทยฐานะ เงินเดือนอายุราชการ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรืออายุตัว หลักเกณฑ์มีอย่างไร ก็ให้ถือปฏิบัติตามนั้น

3. นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะ ทั้งก่อนดำเนินงานระหว่างการดำเนินงาน และหลังดำเนินงาน

4. ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยความยุติธรรม โดยการให้ข้อตกลงกันไว้ก่อน

ประเมินตามข้อตกลงที่ให้ไว้เทียบกับเป้าหมายความสำเร็จของงานที่ได้กำหนดไว้ว่า งานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับ
ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น

5. ให้บำเหน็จความชอบ

5.1 การให้ขั้นพิเศษ กรณีพิเศษ เช่น สองขั้น หรือเปอร์เซ็นต์เงินเดือน

5.2 ให้คำชมเชย โล่ รางวัล และเกียรติบัตร

5.3 ให้สวัสดิการ สวัสดิภาพ ตามความเหมาะสม

5.4 ให้ช่อดอกไม้ในวันคล้ายวันเกิด การ์ด บัตรแสดงความยินดีในโอกาสงานของผู้ใต้บังคับบัญชา

กลยุทธ์การบริหารงานให้สัมฤทธิผล

1. ปลูกศรัทธา หาวิธีเพื่อให้คนในหน่วยงานมีความกระตือรือร้นอยากที่จะทำงาน

อยากจะอาสางาน จูงใจหรือรีดเอาความรู้ความสามารถและศักยภาพของคนในหน่วยงาน

ออกมาให้ได้

2. มุ่งมั่นให้บุคลากรอยากอาสาพากเพียรในการทำงาน คือลุคลากรขยันทำงาน

รักโรงเรียนเหมือนบ้านรักงานประดุจชีวิต รักลูกศิษย์เหมือนลูกหลาน และรักเพื่อนร่วมงาน

ประดุจญาติสนิท หรือญาติพี่น้อง

3. ส่งเสริมให้บุคลากรเรียนให้เข้าใจงาน เมื่อบุคลากรเข้าใจวิธีทำงานและมีทักษะใน

การทำงานแล้ว งานย่อมประสบผลสำเร็จ เพราะทำงานตรงประเด็นตรงเป้าหมาย

และเข้าใจวิธีทำงานให้สำเร็จ

4. ประสานสัมพันธ์ในการปรับปรุงพัฒนางานให้พัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้นอยู่เสมอ โดยใช้หลักการประชุมตามหลักอปริหานิยธรรม การจัดการความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนเรื่องเล่าเร้าพลังให้ปรากฏอยู่เสมอ และการจัดการความรู้ของหน่วยงาน

สรุป

กลยุทธ์การบริหารคนให้สำราญ และบริหารงานให้สัมฤทธิผล คือการที่ ผู้บริหาร บริหารงานได้ใจคน
ทำให้คนในหน่วยงานอยากอาสาทำงานเอาชีวิตเป็นเดิมพันก็ว่าได้มอบหมายงานให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและประสบการณ์
ประเมินผลงานด้วยความเป็นธรรมหรือยุติธรรม และให้บำเหน็จความชอบตามความเหมาะสมกับผลงาน ความถี่ความห่าง
การอุทิศเวลาให้กับงาน การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานให้กับองค์กร เป็นต้น

เมื่อผู้บริหารสามารถสร้างคนในองค์กรให้มีความสุขกับการทำงาน และสร้างขวัญกำลังใจเป็นอย่างดีแล้ว
ผู้บริหารก็จะสามารถบริหารคนให้สำราญและบริหารงานให้สัมฤทธิผลดั่งใจปอง หรือตามที่กำหนดเป้าหมายไว้อย่างแน่นอน

-------------------บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทความทางวิชาการถวิล อรัญเวศความเห็น (0)