ประวัติความเป็นมาศาลเจ้าจีน ซำซัวก๊กอ๊วง(ครั้งที่ 2)

ทุนชุมชนในภูมิภาคตะวันตก กรณีศึกษา: กลุ่มการจัดการศาลเจ้าซำซัวก๊กอ้วง
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ประวัติความเป็นมาศาลเจ้าจีน ซำซัวก๊กอ๊วง(สำรวจพื้นที่และทำความคุ้นเคยกับชุมชนรอบศาลเจ้า)


จากการลงสำรวจพื้นที่ในครั้งแรกคณะผู้จัดทำได้บริเวณศาลเจ้าและเรียนรู้ข้อปฏิบัติในการเข้าศาลเจ้าโดยมีผู้แนะนำคือ คุณณัฐวุธ สำหรับในครั้งที่ 2 ของการลงพื้นที่ในครั้งนี้คณะผู้จัดมีจุดมุ่งหมายที่จะลงพื้นที่สร้างความคุ้นเคยกับชุมชนที่อาศัยอยู่ใบริเวณรอบศาลเจ้าคณะผู้จัดทำได้ตระหนักถึงความสำคัญของคนในชุมชนเพราะพวกเขาเหล่านั้นเปรียบเสมือนแหล่งข้อมูลขั้นปฐมภูมิที่จะช่วยให้ข้อมูลกับพวกเราทั้งนี้จึงมีการสร้างความสัมพันธ์คุ้นเคยซึ่งกันและกัน และนอกจากพวกเราจะไปลงชุมชนแล้วก็ยังได้ร่วมสร้างบุญโดยการช่วยเป็นจิตอาสาในการทำความสะอาดศาลเจ้าสืบเนื่องมาจาก คุณณัฐวุธ ได้อุทิศตนเป็นผู้ดูแลทำความสะอาดศาลเจ้า 1ครั้ง/สัปดาห์ จึงเป็นความโชคดีของพวกเราที่ได้ร่วมบุญในครั้งนี้ บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสานาและปราศคำว่าเหนื่อยเนื่องจากพวกเราช่วยกันทำหลายคน จึงเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ เสียงพูดคุยของทุกคน หลังจากทำความสะอาดเสรสิ้นเป็นที่เรียบร้อย คุณณัฐวุธได้นำพาพวกเราลงสำรวจพื้นที่ในชุมชนและได้พูดคุย สัมภาษณ์คนในชุมชนในประเด็นกว้างๆที่ยังไม่มีการเจาะลึกข้อมูล จากการพูดคุยในครั้งนี้ทำให้พวกเราทราบถึงประวัติความเป็นมาของศาลเจ้าอย่างกว้างๆจากคนในชุมชน


(ภาพกิจกรรมพูดคุยก่อนทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูลและกิจกรรมจิตอาสาช่วยทำความสะอาดศาลเจ้า)

จากข้อมูลที่ได้จากบุคลในชุมชนทำให้ทราบว่าในอดีตบริเวณชุมชนตรอกโรงธูปได้มีคนไทยเชื้อสายจีนอพยพมาตั้งถิ่นฐานในบริเวณตรอกโรงธูปจึงมีการนำเอาวัฒนธรรมของชาวจีนที่เชื่อว่า “มีคนจีนที่ไหนต้องมีศาลเจ้าที่นั่น”เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจและเป็นสถานที่เชื่อมเกี่ยวความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเทพเจ้า จึงเกิดการก่อสร้างศาลเจ้าครึ่งปูนครึ่งไม้หลังเล็กๆเพื่อใช้ประกอบพิธีบูชาเทพเจ้าในวันสำคัญต่างๆของชาวจีน

ต่อมาในการบริหารของ นายกสุนทร แก้วพิจิตร ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกเทศบาลในสมัยนั้นจึงมีการให้บูรณะปลูกสร้างศาลเจ้าขึ้นมาใหม่ โดยย้ายตำแหน่งจากที่ตั้งเดิมเข้ามาปลูกสร้างบริเวณเขตพื้นที่ของเทศบาลแต่บริเวณพื้นที่นั้นเป็นสระน้ำอยู่กลางชุมชนจึงมีการถมดินและทำการปลูกสร้างศาลขึ้น คณะผู้จัดทำได้สอบถามต่อไปว่าแล้วสระน้ำที่ถมไปนั้นมีความสำคัญต่อชุมชนหรือไม่ คำตอบที่ได้รับคือคนในชุมชนเล่าว่าสระนั้นไม่ได้มีความสำคัญใดๆเนื่องจากเป็นสระน้ำนิ่งไม่ได้ใช้ประโยชน์แต่อย่างใด

จุดที่1 ศาลทีตี่แป่บ้อ (เทพเจ้าฟ้าดิน) จุดธูปจำนวน 5 ดอก

จุดที่2 หน้าแท่นบูชาเทพเจ้าซำซัวก๊กอ๊วง จุดธูปจำนวน 11 ดอก


จุดที่ 3 ตี่จู้เอี๊ยะ จุดธูปจำนวน 5 ดอก


จุดที่ 4 แท่นบูชาเจ้าแม่กวนอิม จุดธูปจำนวน 3 ดอก

เมื่อทราบถึงจุดตำแหน่งที่ต้องกราบไหว้บูชาอย่างเป็นลำดับแล้วก็ยังได้รับข้อมูลเรื่องสิ่งของหลักๆที่จำเป็นต้องมีในพิธีกราบไหว้ศาล ได้แก่

1.ชุดซาแซ ประกอบไปด้วย หมู ไก่หรือเป็ด และปลาหมึกแห้ง


2.ผลไม้ สามารถใช้ผลไม้ได้ตามฤดูกาลตามความสะดวกของแต่ละบุคคล


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กรณีศึกษา:กลุ่มการจัดการศาลเจ้าซำซัวก๊กอ้วงความเห็น (0)