170227-3 คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด C – Cause & cause of & reason

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานุกรม

Revised on 2017.02.26

Ref.#596219


Dictionary of Problem Words and Expression

อธิบายความสับสนในความหมาย ระหว่าง “cause” และ “reason”

โดย “cause” คือ สิ่งที่ทำให้เกิด “effect” ได้ในความเป็นจริง

ขณะที่ “reason” คือ สิ่งที่ บุคคลหนึ่ง ทำขึ้น เพื่อ

“account for” = อธิบาย หรือ

“justify” = พิสูจน์ “an effect” เช่น

‘His reason for speaking is clear.’

‘The cause of his leaving early is debatable.’

ส่วน “cause of” และ “on account of”

มิได้มีความหมายเหมือนกัน เช่น

‘The cause of my lateness was a slow bus.’ ที่ควรเลือกใช้ มากกว่า

‘The cause of my lateness was on account of my bus was slow.’

(โปรดดูเปรียบเทียบ ที่ #621837 170120-3 Because)

Collins COBUILD English Dictionary

อธิบายการใช้ “cause” เป็น นาม

ว่า “cause of” an event” เป็นสิ่งที่ ทำให้สิ่งนั้น เกิดขึ้น เช่น

‘Nobody knew the cause of the explosion.’

‘He thought he had discovered the cause of her sadness.’

ไม่ใช้ “for” ตามหลัง “cause” โดยให้ตามด้วย “of” เสมอ เช่น

อย่าใช้ “because of” หรือ “due to” กับ “cause” เช่น

อย่าใช้ว่า “The cause of the fire was probably due to a dropped cigarette.”

โดยให้ใช้ว่า “The cause of the fire was probably a dropped cigarette.’ เช่น

‘The report said the main cause of the disaster was the failure to secure the door properly.’

‘The cause of the symptoms appears to be inability to digest gluten.’

การใช้ “cause” เป็น กริยา

ว่า “to cause” บางสิ่ง หมายถึง “ทำให้สิ่งนั้น เกิดขึ้น” เช่น

‘We are trying to find out what causes an earthquake.’

‘Any acute infection can cause headaches.’

สามารถกล่าวว่า “บางสิ่ง ‘causes someone to do’ บางสิ่ง” เช่น

‘A blow to the head had caused him to lose consciousness.’

‘The experience had caused her to be distrustful of people.’

อย่ากล่าวว่า “บางสิ่ง ‘causes that someone does’ บางสิ่ง”

Collins COBUILD English Dictionary

อธิบายการใช้ “reason”

ว่า “reason for” บางสิ่ง “คือ ความจริง/สถานการณ์” ที่อธิบายว่า

“ทำไมสิ่งนั้น จึงเกิดขึ้น/มีอยู่ หรือ ได้ทำขึ้น” เช่น

‘I asked the reason for the decision.’

‘The reason for this relationship is clear.’

ข้อควรระวัง:

อย่าใช้ บุพบท ใดๆ เว้นแต่ “for” ตามหลัง “reason” ในประโยคเช่นนี้

สามารถกล่าวเกี่ยวกับ “reason for doing” บางสิ่ง ของบางคน เช่น

‘One of his reasons for coming to England was to make money.’

ยังสามารถ กล่าวเกี่ยวกับ “reason why” บางสิ่่ง เกิดขึ้น/ได้ทำ เช่น

‘There are several reasons why we can’t do that.’

อย่างไรก็ตาม ถ้าต้องการกล่าวถึง “the reason” อย่าใช้ “why”

ให้ใช้แทนด้วย “that” clause เช่น

‘The reason that they liked the restaurant was its relaxed atmosphere.’

‘The reason I’m calling you is that I know Larry talked with you earlier.’

โปรดสังเกต ข้อความที่สอง ในประโยคเช่นนี้ ก็เป็น “that” clause ด้วย

แทนการใช้ “that” clause ผู้พูดบางราย ใช้ clause เริ่มต้นด้วย “because” เช่น

‘The reason they are not like other boys is because they have been brought up differently.’

การใช้ “because” แบบนี้ เป็นที่นิยมทั่วไปในภาษาพูดไม่เป็นทางการ

อย่างไรก็ตาม บางคน คิดว่า เป็นเรื่องไม่ถูกต้อง และควรหลีกเลี่ยงการใช้เป็น ทางการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Revised C 170215



ความเห็น (0)