วันที่ 44 ความประทับใจในตัวอาจารย์นิเทศ... (8 กุมภาพันธ์ 2560)

จากการฝึกประสบการณ์ใน 1 ภาคเรียนที่ผ่านมาต้องขอขอบคุณ อาจารย์นิเทศทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ รศ.ยุทธนา สมิตะสิริ และ อาจารย์ สาโรช สอาดเอี่ยม เป็นอย่างสูงนะครับ ที่ได้เสียสละเวลาเพื่อมาทำการนิเทศ คอยดูแล และให้คำปรึกษา คำแนะนำต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เทคนิควิธีการสอน การเขียนแผน การจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน รวมถึงการจัดทำโครงการ ซึ่งถือเป็นคำแนะนำที่ดีและมีคุณค่าสำหรับผมมากเลยครับ ผมจะนำคำแนะนำ และสิ่งได้รับมาปรับปรุงแก้ไขในการทำงานครั้งต่อๆไป ขอบพระคุณมากครับรศ.ยุทธนา สมิตะสิริ

อาจารย์นิเทศ วิชา คณิตศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4อาจารย์ สาโรช สอาดเอี่ยม

อาจารย์นิเทศ วิชา หน้าที่พลเมือง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายกฤษฎา สุริยะมณี (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)