วันที่ 41 สื่อการสอนที่ภาคภูมิใจ... (1 กุมภาพันธ์ 2560)

เนื่องจากปัจจุบันสื่อเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในสังคมมนุษย์เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น ในด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านเศรษฐกิจ ด้านความบันเทิง รวมถึงด้านการศึกษาด้วย ซึ่งจะสังเกต ได้จากสื่อการเรียนการสอนที่เปลี่ยนแปลงไป มีการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาเยอะแยะมากมายเพื่อให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน และเนื่องด้วยสังคมยุคนี้มีวิธีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป จึงทำให้การจัดการเรียนการสอนต้องเปลี่ยนแปลงไปตาม โดยเฉพาะในเรื่องของสื่อการเรียนการสอน จะต้องมีความน่าสนใจ เหมาะสมกับวัยของเด็ก และทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข

ดังนั้น สื่อการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่เด็กให้ความสนใจ เป็นสิ่งที่ พวกเขาชื่นชอบ จึงจะทำให้พวกเขาเกิดความสนใจในสิ่งที่เราสอน และทำให้การเรียนการสอนนั้นประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่เราได้ตั้งไว้

ตามธรรมชาติของเด็กนั้น จะชื่นชอบการดูการ์ตูนและการเล่นเกมเป็นอย่างมาก สังเกตได้จาก ในช่วงเวลาพักเที่ยง จะเห็นนักเรียนนั่งเป็นกลุ่มและเล่นกันอย่างสนุกสนาน ซึ่งเกมหนึ่งที่พวกเขาเล่นกันนั้น เป็นเกมที่ใช้การ์ดรูปการ์ตูนเรื่องหนึ่งเป็นเครื่องมือในการเล่น ซึ่งจากการสังเกตดูก็เห็นพวกเขาดู มีความสุขและสนุกสนานกับการเล่นมาก ๆ

ในการจัดการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า นักเรียนชอบที่จะเรียนรู้อะไร ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา เพราะเนื่องจากที่ผ่านมา ครูผู้สอนได้ใช้สื่อแบบเดิมๆ ในการสอน สังเกตได้ว่านักเรียนให้ความสนใจในการเรียนลดน้อยลง ครูผู้สอนจึงมีความคิดว่าถ้านำเกมที่ใช้การ์ดเป็นสื่อในการเล่นเกม มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน น่าจะทำให้เด็กหันมาสนใจมากขึ้น จึงได้สืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตและคิดประดิษฐ์สื่อการสอนนี้ขึ้นมา

การนำสื่อเกมตบการ์ด” ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

ขั้นจัดทำสื่อ

1. เตรียมวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่

- จานกระดาษ

- กระดาษสติกเกอร์

- กรรไกร/มีดคัตเตอร์

  1. ออกแบบการ์ดในสอดคล้องกับเรื่องที่จะสอน เช่น

411.bmp

412.bmp

3. จัดพิมพ์การ์ดลงบนกระดาษสติกเกอร์

4. ตัดตามรอย และนำไปติดบนจานกระดาษเพื่อจัดทำแผ่นการ์ด


ขั้นนำสื่อไปใช้

มีขั้นตอนการนำสื่อไปใช้ ดังนี้

  • วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วนน่ารู้
  • วิชาหน้าที่พลเมือง เรื่อง การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของห้องเรียน

- ครูแจกอุปกรณให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มจะได้การ์ดที่เป็นรูปภาพแสดงเศษส่วนต่าง ๆ จำนวน 8 แผ่น

- ให้แต่ละกลุ่มนำการ์ดทั้ง 8 แผ่น วางกระจายบนโต๊ะ จากนั้นให้นักเรียนสังเกตดูเศษส่วนดังกล่าว และรอฟังเสียงครูว่าครูจะพูดชื่อเศษส่วนใด

- ให้นักเรียนนำมือจับติ่งหูไว้ จากนั้นครูสุ่มพูดชื่อเศษส่วนขึ้นมา เมื่อครูพูดชื่อ เศษส่วนใด ให้นักเรียนนำมือไปตบลงบนการ์ดที่มีรูปภาพแสดงเศษส่วนนั้น

- นักเรียนคนไหนตบการ์ดตามที่ครูพูดได้ถูกต้องจะได้การ์ดใบนั้นไปครอบครอง

- ครูชูรูปภาพแสดงเศษส่วนแผ่นนั้นให้นักเรียนดู และให้นักเรียนอ่านพร้อมกัน

- ครูสุ่มพูดชื่อเศษส่วนไปเรื่อย ๆ จนครบทั้ง 8 แผ่น

- นักเรียนคนไหนตบการ์ดได้มากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ

- ครูแจกอุปกรณให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มจะได้การ์ดที่เป็นรูปภาพแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของห้องเรียน จำนวน 10 พฤติกรรม (มีทั้งพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติ)

- ให้แต่ละกลุ่มนำการ์ดทั้ง 10 แผ่น วางกระจายบนโต๊ะ จากนั้นให้นักเรียนสังเกตดูพฤติกรรมดังกล่าว และรอฟังเสียงครูว่าครูจะพูดชื่อพฤติกรรมใด

- ให้นักเรียนนำมือจับติ่งหูไว้ จากนั้นครูสุ่มพูดชื่อพฤติกรรมดังกล่าวขึ้นมา เมื่อครูพูดชื่อพฤติกรรมใด ให้นักเรียนนำมือไปตบลงบนการ์ดแผ่นนั้น นักเรียนคนไหนตบการ์ดตามที่ครูพูดได้ถูกต้องจะได้การ์ดใบนั้นไปครอบครอง

- ครูสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ได้พูดไปว่าเป็นพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร และนำไปติดไว้บนกระดาน

- ครูสุ่มพูดชื่อพฤติกรรมไปเรื่อย ๆ จนครบทั้ง 10 พฤติกรรม นักเรียนคนไหนตบการ์ดได้มากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ

จากการนำสื่อการสอน เกมตบการ์ด มาใช้ในการสอนวิชาคณิตศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปรากฏว่านักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และจากการสังเกตพฤติกรรมก็พบว่านักเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียน สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข นอกจากนี้นักเรียนส่วนใหญ่ยังสามารถจดจำเนื้อหาที่สอนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว และยังส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการสังเกตและการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้เป็นอย่างดี และบรรลุจุดประสงค์ตามที่ครูได้ตั้งเอาไว้
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายกฤษฎา สุริยะมณี (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)