วันที่ 49 สนุกคิด นักคณิตน้อย (9/02/2560)

ในวันนี้จะเป็นการทำกิจกรรมสรุปโครงการในวันสุดท้าย ซึ่งจะเป็นกิจกรรมฐานของโครงการที่ฉันและเพื่อนนักศึกษาฝึกประสบการณ์ได้จัดทำขึ้น คือ โครงการพัฒนาทักษะการคิด เด็กวชิรวิทย์รักคณิตศาสตร์ ซึ่งได้เริ่มดำเนินกิจกรรมมาจนถึงวันนี้ที่เป็นวันสรุปการทำกิจกรรมทั้งหมด

ซึ่งกิจกรรมในวันนี้จะมีชื่อว่า สนุกคิดนักคณิตน้อย โดยจะแบ่งนักเรียนออกเป็นระดับชั้นและเข้าไปทำกิจกรรมในฐานต่างๆ และทำการเวียนฐานจนครบทั้ง 3 ฐาน ซึ่งในส่วนของฉันได้รับผิดชอบฐานที่ 1 คือ ฐานปริศนา สายฟ้าแล่บ โดยจะมีโจทย์คณิตศาสตร์ให้นักเรียนได้ฝึกคิด และให้นักเรียนแข่งขันกันตอบ ใครที่ตอบได้เร็วและถูกต้องก็จะได้รับรางวัล นักเรียนแต่ละคนให้ความร่วมมือและ ทำกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน และในช่วงสุดท้ายของการทำกิจกรรมก็ได้มีการแจกของรางวัลและประเมินเจตคติที่มีต่อการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังจากทำกิจกรรมนี้ เพื่อนำไปสู่การสรุปผลของกิจกรรมต่อไป และจากการสังเกตในภาพรวมนักเรียนมีความสนุกสนานและอยากที่จะทำกิจกรรมในรูปแบบนี้ ทำให้ฉันหวังว่าสิ่งที่ได้ทำจะช่วยพัฒนาทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกฝึกสอนของนางสาวอัจฉราพรรณ บุญเรือง...(ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)