วันที่ 48 จากการเรียนรู้ในห้องสู่นอกห้องเรียน (8/02/2560)

จากการเรียนรู้เรื่องการละเล่นไทย ของชั้น ป.2 ในรายวิชาประวัติศาสตร์วันนี้ ฉันได้ให้นักเรียนเรียนรู้และทดลองเล่นการละเล่นพื้นบ้านหลากหลายชนิด ทั้งที่นักเรียนรู้จักและไม่รู้จัก โดยที่นักเรียนให้ความสนใจและร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี

วิดีโอการละเล่นมอญซ่อนผ้าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ที่อยู่ : https://www.youtube.com/watch?v=prpfxnRmzog&feature=youtu.be

จนกระทั่งหมดเวลาเรียน และพักรับประทานอาหารกลางวัน นักเรียนมานั่งรอฉันหน้าห้องเพื่อจะชวนไปเล่นการละเล่นไทยที่มีชื่อว่า มอญซ่อนผ้า ซึ่งฉันเองก็ไปกับเด็กๆแต่เป็นผู้สังเกตการณ์เล่นให้กับนักเรียน นักเรียนสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ในห้องเรียนมาปรับใช้ในการเล่นนอกห้องเรียนได้ ฉันเองก็ดีใจที่เด็กๆสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ และยังช่วยอนุรักษ์ความเป็นไทยไว้ให้คงอยู่ได้ และฉันคิดว่าสิ่งที่ได้ให้นักเรียนเรียนรู้ก็คงจะเกิดผลสำเร็จแล้ว แต่จะสำเร็จยิ่งกว่าหากนักเรียนนำไปเผยแพร่ให้กับผู้อื่นต่อไป


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกฝึกสอนของนางสาวอัจฉราพรรณ บุญเรือง...(ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)