DAY23 THE LETTER FORM ME TO YOU (15 Dec 2016)

เช้าวันนี้ งงมากคือ มีนักเรียนเอาจดหมายจากคุณครูท่านหนึ่งมาให้ ใจความจดหมายคือ ขอแลกคาบ ซึ่งเราเป็นนักศึกษาฝึกสอนก็ย่อมที่จะไม่ปฏิเสธ แต่ในความคิดเรา ก็เพิ่งเคยเจอครั้งแรกที่ส่งจดหมายมาแลกคาบ ง่ายๆ แบบนี้ก็ได้หรอ เพราะตอนเทอมหนึ่ง การจะสอนแทนหรือแลกคาบสอนมันต้องมีการแจ้งฝ่ายวิชาการพร้อมกับมีใบแจ้งแลกคาบให้ชัดเจนบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึการฝึกสอนของนางสาวรวิภา ทารัตน์ ... (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)