"หัวข้อวิทยานิพนธ์" เป็นสิ่งที่ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกเครียดมาตลอดจนถึงวันนี้ ตั้งคำถามกับตัวเองทุกวัน ว่าเราจะทำวิทยานิพนธ์เรื่องอะไร ท่านอาจารย์พันธุ์ทิพย์ก็ได้เตือนสติหลายต่อหลายครั้งให้ตัดสินใจได้แล้ว ว่าจะทำเรื่องไหน จนเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ได้พูดคุยกับอ.แหวว เรื่องคนจีนในประเทศไทยว่า คนจีนมาอยู่ในเมืองไทยเยอะ และมีคำพิพากษาเกี่ยวกับคนจีนอยู่ไม่น้อย ข้าพเจ้าจึงได้ตัดสินใจที่จะทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของชาวจีนในประเทศไทยโดยศึกษาตามคำพิพากษาของศาล

         และคงจะหลีกเลี่ยงมิได้ ที่วิทยานิพนธ์เรื่องนี้จะต้องเขียนเกี่ยวกับ กฎหมายว่าด้วยสัญชาติ,กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว,กฎหมายที่เกี่ยวกับการเข้าเมืองและการพำนักอาศัยของคนต่างด้าว,กฎหมายเกี่ยวกับการถือครองที่ดินของคนต่างด้าว เป็นต้น ซึ่งเป็นเนื้อหาที่บรรจุอยู่ในกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

     ฉะนั้น การศึกษาวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลย่อมมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการทำวิทยานิพนธ์เรื่องนี้ของข้าพเจ้า