วันนี้ก็เรียนวิชาเดียวเฉพาะของอาจารย์  John  เรียนเรื่องการฟัง ทั้งการฟังเรื่องที่เป็นบทสนทนา  และฟังเพลง หลังจากนั้นท้ายคาบอาจารย์ก็ให้ฝึกฟังอีกโดยแบ่งเพื่อนในชั้นออกเป็นสามกลุ่มให้หมุนเวียนกันตั้งและตอบคำถามโดยอาจารย์จะให้คำศัพท์มาโดยต้องตั้งคำถามให้เพื่อนตอบศัพท์ที่เรามีอยู่แต่ละกลุ่มก็แข็งกันสนุกกันทุกคนเลย