คติสอนใจดีดี

เวลาและสายน้ำ  ย่อมไม่คอยใคร

TIME  AND  TIDE  NOT  WAIT  TO  MAN