คุณสมบัตินักธุรกิจที่เราประทับใจ ธุรกิจธนาคารของรัฐ

เสริม วินิจฉัยกุล

เป็นผู้ก่อตั้ง ธนาคารกรุงไทย โดยนโยบายของ เสริม วินิจฉัยกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่เห็นว่าธนาคารพาณิชย์ของรัฐ ควรมีเพียงแห่งเดียวเท่านั้น ขณะที่ในเวลาดังกล่าว รัฐบาลไทยเข้าถือหุ้นใหญ่ ในธนาคารพาณิชย์ถึงสองแห่ง ประกอบด้วย ธนาคารมณฑล จำกัด ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2485 และ ธนาคารเกษตร จำกัด ที่ก่อตั้งโดยสุริยน ไรวา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 กระทรวงการคลังจึงประกาศ ให้ควบรวมกิจการของธนาคารทั้งสองดังกล่าว โดยก่อตั้งขึ้นในชื่อใหม่ว่า ธนาคารกรุงไทย จำกัด เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2509 ธนาคารกรุงไทย นับเป็นรัฐวิสาหกิจแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2532 ก่อนจะเปิดการซื้อขายอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม ปีเดียวกัน และแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2537 ตามลำดับ ปัจจุบันกระทรวงการคลังยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยถือผ่านกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน


คุณสมบัติที่ประทับใจ

1.เป็นผู้ที่ก่อตั้ง ธนาคารกรุงไทย และสามารถนำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้

2.มีความสามารถ ความรู้ทางด้านการเงิน บริหารนโยบายการเงินได้เก่ง

3.มีการศึกษาที่ดี และเรียนเก่ง

4.มีความเป็นผู้นำสูง โดยปัจจุบันดำรงต่ำแหน่งผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย

5.ท่านสามารถทำการรักษาเสถียรภาพทางเงินตรา โดยปฏิบัติงานร่วมกับกระทรวงการคลังได้

6.ซึ่งปี 2496 ประเทศไทยรัฐบาลขาดดุลงบประมาณเป็นจำนวนมาก แต่ด้วยความสามารถของท่านในการแก้ไขปัญหา จึงมีการปรับปรุงนโยบายการค้าและระบบการแลกเปลี่ยนเงิน ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจในต่างประเทศอำนวยให้ราคายางและดีบุกในตลาดโลกสูงขึ้น จึงส่งผลให้ฐานะการค้าต่างประเทศเกินดุลในปี 2498

7.ท่านสามารถแก้ปัญหาได้มีประสิทธิภาพ

8.ท่านสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

แหล่งที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E...


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คุณสมบัตินักธุรกิจที่เราประทับใจ ธุรกิจธนาคารของรัฐความเห็น (0)