​ภาวะผู้นำของครู


มีนักศึกษาปริญญาเอกติดต่อขอมาสัมภาษณ์ เพื่อทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการสร้างภาวะผู้นำของนักศึกษาศึกษาศาสตร์ มีการทบทวนความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้นำ ภาวะผู้นำของครู การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง มีการคิดเครื่องมือทดสอบเพื่อเก็บข้อมูลอย่างดียิ่ง


แต่....อนิจจา.....ไม่มีนักเรียนอยู่ในเรื่องราว

ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้นำโดยไม่มีศิษย์อยู่ในเป้าหมายชีวิต

เป็นคำอธิบายต่อผมว่า ทำไมการศึกษาไทยจึงตกต่ำ

อุดมการณ์ในชีวิตของผู้นำคืออะไร

เป็นผู้นำเพื่อใคร

เป็นครูเพื่ออะไร

เป็นครูเพื่อใคร


อุดมการณ์นี้ใช้ได้ในทุกวงการ ไม่เฉพาะวงการครู


ในความเป็นมนุษย์ ผู้แข็งแรง ผู้ได้เปรียบ ต้องให้มากกว่าเอาวิจารณ์ พานิช

๒๕ ม.ค. ๖๐


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)