170206-1 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด B – Born & borne

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2017.02.05


Born และ borne

Random House Kernerman Webster’s College Dictionary

ให้ข้อสังเกตการใช้ “born” และ “borne”

นับแต่ปลาย ศตวรรษที่ 18

ได้มี การแยกความแตกต่างระหว่าง “born” และ “borne”

ที่ต่างเป็น Past participle ของ กริยา “bear

โดยให้ “borne” เป็น past participle ในทุกนัยะ

ที่มิได้อ้างอิง “การเกิด” ทางกายภาพ เช่น

‘The wheat fields have borne abundantly.’

‘Judges have always borne a burden of responsibility.’

และยังใช้ “borne” เป็น past participle เมื่อ นัยะ คือ

“to bring forth (young)” และจุดสำคัญ อยู่ที่ “แม่” แทนที่จะอยู่ที่เด็ก

ซึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ต้องนำหน้า “borne”

ด้วยรูป “have” หรือตามด้วย “by” เช่น

“She had borne a son the previous year.” หรือ

“Two children borne by her earlier were already grown.”

เมื่อจุดสำคัญ อยู่ที่ “ลูก” หรือ “บางสิ่ง ที่นำมาเหมือนกับการเกิด”

การสะกดที่ถูกต้องตาม มาตรฐาน คือ “born” และ

เกิดในรูป Passive และเป็น วลี คุณศัพท์ เช่น

“My friend was born in Ohio.”

“No children have been born at the South Pole.”

“Abraham Lincoln, born in Kentucky, grew up in Illinois.”


Cambridge English Dictionary

อธิบายการใช้ “born” และ “borne” ทางไวยากรณ์

ว่า ใช้ “born” ในวลี “be born” เพื่อแสดงว่า “a child” ได้มาสู่โลก เช่น

‘They say that in China a new baby is born every five minutes.’

คำเตือน

เราใช้ “was/were” born เมื่อกล่าวเกี่ยวกับว่า

“บางคน เกิดเมื่อใด หรือที่ไหน” เช่น

“I was born in 1988.”

ความเกี่ยวข้องของ “bear” “bore” และ “borne”

โดย “bear” หมายถึง “การยอมทนต่อบางสิ่ง”

ปกติ เป็นบางสิ่ง ที่คุณไม่ชอบ โดยส่วนใหญ่ใช้ในวลี “can’t bear”

รูป past คือ “bore” และรูป “-ed” คือ “borne” เช่น

‘I can’t bear so much football on television.’

‘She has borne all her problems with great courage.’

บางครั้งใช้ “bear” เป็น กริยา เพื่อบรรยาย “การให้กำเนิด”

ส่วนมากใช้ในรูป past tense และในสถานการณ์ ค่อนข้าง เป็นทางการ เช่น

โดยทั่วไป ใช้ “have” เมื่อกล่าวเกี่ยวกับ การให้กำเนิด เช่น

‘She bore twelve children in twenty-two years.’

(หรือ รูปที่ใช้ทั่วไปมากกว่า คือ) “She had twelve children …….”


American Heritage Dictionary

ให้ข้อสังเกต การใช้ “bear” “born” และ “borne”

ว่า ต้องขอบคุณ การสะกด ที่ไม่แน่นอน ของภาษาอังกฤษ

ที่ให้ “bear” มีรูป past participle สองอย่าง คือ “born” และ “borne”

ตามธรรมเนียมดั้งเดิม

ใช้ “born” แต่เพียงกับในรูป Passive เท่านั้น อ้างอิง “การให้กำเนิด”

สำหรับ การใช้แบบอื่นทั้งหมด รวมถึง “active construction” ที่เกี่ยวกับ “birth”

ให้ใช้ รูปมาตรฐาน คือ “borne” เช่น

‘She has borne both her children at home.’

‘I have borne his insolence with the patience of a saint.’


Common Errors In English Usage

อธิบาย วลี “born of” และ “born out of”

ไม่พบว่ามี วลี “born of” ในพจนานุกรม นอกจากแห่งเดียว

คือ Concise Oxford English Dictionary ที่ให้ความหมาย

“born of” คือ มีอยู่ อันเป็นผลของ (สถานการณ์ หรือ ความรู้สึก)

แต่ “Common Errors in English Dictionary” ยกตัวอย่าง

ว่าใช้เขียนในประโยค

“my love of dance was born of my viewing old Ginger Rogers-Fred Astaire movies.”

ส่วน วลี “born out of”

เป็นวลี เก่าล้าสมัย มีใช้อย่างถูกต้อง แต่เพียงใน สำนวน

“born out of wedlock” หมายถึง

เด็ก ที่เกิดจาก บิดา-มารดา ที่มิได้แต่งงาน เมื่อตอนที่เด็กเกิด เช่น

“Babies born out of wedlock are commonplace.’

“Long ago, an aunt told me that my grandmother was born out of wedlock.”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน B Revised 170114ความเห็น (0)